กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้ผู้สนใจมารับเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการมารับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชสชนผู้มอบ และผู้รับมอบ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียด 10 ตุลาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) จำนวน 14 ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด 10 ตุลาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

รายละเอียด 7 ตุลาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสาร สอ.1/2558)

รายละเอียด 2 ตุลาคม 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของราชการ ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด 25 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด 24 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด 23 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ปรกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ประจำปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด 12 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการทางด่วนข้อมูลโดยใช้ระบบ L2VPN และ SDN บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (UniNet)

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระบบตรวจวัดการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่นที่ 6 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และตรวจสอบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และเอกสารวิชาการในโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดการสารสนเทศดิจิตอล

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารมรดกไทยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยระบบวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลบันทึกกิจกรรมการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Development of Log Analysis System)

รายละเอียด 9 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Untitled Document

 
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา