กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้ผู้สนใจมารับเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการมารับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชสชนผู้มอบ และผู้รับมอบ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียด 19 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเป็นผู้เสนอราคาของงานสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ สอ.3/2557 ลว.4 สิงหาคม 2557) 

รายละเอียด 19 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 

รายละเอียด 15 สิงหาคม 2557 (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลังเดิม)

รายละเอียด 15 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด 15 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวรายสัปดาห์

รายละเอียด 15 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายละเอียด 8 สิงหาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ)

รายละเอียด 8 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษา รายเดือน เอกสารสอบราคาเลขที่ สอ.4/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

รายละเอียด 8 สิงหาคม 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด 8 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และเอกสารแนบท้ายประกาศเลขที่ สอ.4/2557

รายละเอียด 4 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ และน้ำยาเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 284 เครื่อง เอกสารสอบราคาเลขที่ สอ.3/2557 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557

รายละเอียด 4 สิงหาคม 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 284 เครื่อง

รายละเอียด 28 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างผลิตเอกสารประกอบการบรรยายและเสวนา"งานมหากรรมอุดมศึกษาไทย2557"

รายละเอียด 19 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด 19 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับระบุวันที่)

รายละเอียด 16 พฤษภาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างดำเนินการด้านระบบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557

รายละเอียด 24 มีนาคม 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ระบบไฟฟ้าสำรอง

Untitled Document

 
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา