กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้ผู้สนใจมารับเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการมารับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชสชนผู้มอบ และผู้รับมอบ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียด 21 พฤศจิกายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) อ้างอิงเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สอ.2/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 

รายละเอียด 17 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดจ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 17 

รายละเอียด 13 พฤศจิกายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสาน ศาสตร์การสอนสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข (Economics for happy living)

รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ

รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง(อ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาระบบการจัดการศึกษาและการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน โดยวิธีตกลง

รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง(อ้างอิง)จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โดยวิธีตกลง

รายละเอียด 7 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่อง ปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด 30 ตุลาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลว.30 ตุลาคม 2557 โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (สอ.7/2557)

รายละเอียด 30 ตุลาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลว.30 ตุลาคม 2557 โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สอ.1/2558)

รายละเอียด 24 ตุลาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลังเก่า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ สอ.6/2557 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557)

รายละเอียด 12 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด 9 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Untitled Document

 
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา