กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้ผู้สนใจมารับเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการมารับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชสชนผู้มอบ และผู้รับมอบ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียด 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนเอกสารของสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ สอ.1/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558

รายละเอียด 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จำนวน 40 ชุด (ตามประกาศฯ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ สอ.3/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558)

รายละเอียด 19 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง (ประกาศฯ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สอ.2/2558 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558)

รายละเอียด 19 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชน พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศฯ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สอ.2/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558)

รายละเอียด 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (รายการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จำนวน 40 ชุด ตามประกาศฯและเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ สอ.3/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558)

รายละเอียด 10 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับระบบห้องสมุดอัติโนมัติ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สอ.2/2558 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558)

รายละเอียด 9 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เอกสารแนบท้ายประกาศเลขที่ สอ.3/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

รายละเอียด 4 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างสแกนเอกสารของสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเป็นผู้เสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ สอ.1/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558

รายละเอียด 19 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ (เดิมเผยแพร่ถึง 8 กุมภาพันธุ์ 2558 ขยายเวลาถึง 31มีนาคม 2558

รายละเอียด 8 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ

Untitled Document

 
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา