กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้ผู้สนใจมารับเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการมารับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชสชนผู้มอบ และผู้รับมอบ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียด 24 กรกฏาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ สอ.2/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557) 

รายละเอียด 19 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายละเอียด 19 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับระบุวันที่) 

รายละเอียด 18 กรกฏาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

รายละเอียด 18 กรกฏาคม 2557 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา และ (ร่าง) ขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

รายละเอียด 15 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการวิจัย และพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน หลักสูตรการประกอบอาหารของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

รายละเอียด 15 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน หัวข้อวิถีชีวิตมุสลิม

รายละเอียด 15 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

รายละเอียด 15 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน e-Learning

รายละเอียด 3 มิถุนายน 2557 ประกวดราคาจ้างดำเนินการด้านระบบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ สอ.3/2557)

รายละเอียด 16 พฤษภาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างดำเนินการด้านระบบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557

รายละเอียด 24 มีนาคม 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ระบบไฟฟ้าสำรอง

Untitled Document

 
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา