กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้ผู้สนใจมารับเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการมารับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชสชนผู้มอบ และผู้รับมอบ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียด 28 มกราคม 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จำนวน 40 ชุด

รายละเอียด 23 มกราคม 2558 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รายละเอียด 22 มกราคม 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างสแกนเอกสารของสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา จำนวน 800,000 หน้า ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ สอ.1/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558

รายละเอียด 21 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างสแกนเอกสารของสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

รายละเอียด 21 มกราคม 2558 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ

รายละเอียด 19 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ (เดิมเผยแพร่ถึง 8 กุมภาพันธุ์ 2558 ขยายเวลาถึง 31มีนาคม 2558

รายละเอียด 19 มกราคม 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบท้ายประกาศเลขที่ สอ.3/2558

รายละเอียด 8 มกราคม 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลังเดิม (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สอ.1/2558 ลว.4 ธันวาคม 2557)

รายละเอียด 8 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ

Untitled Document

 
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา