กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้ผู้สนใจมารับเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการมารับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชสชนผู้มอบ และผู้รับมอบ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียด 22 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลังเก่า) 

รายละเอียด 22 กันยายน 2557 ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

รายละเอียด 22 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในงานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.4/2557) 

รายละเอียด 18 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลังเดิม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

รายละเอียด 16 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 7 ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ สอ.9/2557 ลว.29 สิงหาคม 2557

รายละเอียด 15 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด 15 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปี 2558

รายละเอียด 12 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด 12 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการทางด่วนข้อมูลโดยใช้ระบบ L2VPN และ SDN บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (UniNet)

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระบบตรวจวัดการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่นที่ 6 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และตรวจสอบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และเอกสารวิชาการในโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดการสารสนเทศดิจิตอล

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารมรดกไทยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

รายละเอียด 11 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยระบบวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลบันทึกกิจกรรมการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Development of Log Analysis System)

รายละเอียด 10 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา

รายละเอียด 9 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด 9 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเป็นผู้เสนอราคาของงานสอบราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 7 (สอ.9/2557 ลว.29 ส.ค.2557)

รายละเอียด 9 กันยายน 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก จำนวน 12,000 ชุด

รายละเอียด 8 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 (รายการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 ตามประกาศฯ เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ สอ.6/2557 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557)

รายละเอียด 5 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษา รายเดือน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ สอ.4/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

รายละเอียด 3 กันยายน 2557 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 ตามประกาศฯ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557)

รายละเอียด 2 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างพิมพ์จดหมายข่าวรายสัปดาห์

รายละเอียด 29 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับคระนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 7 จำนวน 8 รายการ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ สอ.9/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

รายละเอียด 29 สิงหาคม 2557 ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดจ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 7 จำนวน 8 รายการ

รายละเอียด 29 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด 28 สิงหาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (จ้างพิมพ์จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

รายละเอียด 28 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 284 เครื่อง ตามประกาศสอบลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 และเอกสารสอลราคาเลขที่ สอ.3/2557

รายละเอียด 27 สิงหาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษา รายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเป็นผู้เสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

รายละเอียด 19 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเป็นผู้เสนอราคาของงานสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ สอ.3/2557 ลว.4 สิงหาคม 2557)

รายละเอียด 28 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างผลิตเอกสารประกอบการบรรยายและเสวนา"งานมหากรรมอุดมศึกษาไทย2557"

รายละเอียด 19 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด 19 กรกฏาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับระบุวันที่)

รายละเอียด 16 พฤษภาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างดำเนินการด้านระบบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557

Untitled Document

 
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา