กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้ผู้สนใจมารับเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการมารับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชสชนผู้มอบ และผู้รับมอบ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียด 16 ธันวาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ และเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สอ.2/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  

รายละเอียด 11 ธันวาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ สอ.2/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557)

รายละเอียด 8 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ

รายละเอียด 1 ธันวาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ เรื่อง รายซื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเป็นผู้เสนอรา (สอ.2/2558)

รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสาน ศาสตร์การสอนสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข (Economics for happy living)

รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด 7 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่อง ปีงบประมาณ 2558

Untitled Document

 
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา