กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้ผู้สนใจมารับเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการมารับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชสชนผู้มอบ และผู้รับมอบ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียด 3 เมษายน 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียด 3 เมษายน 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์

รายละเอียด 3 เมษายน 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวบาลและสัตวศาสตร์

รายละเอียด 3 เมษายน 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานวิจัย "การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้"ของสกอ.

รายละเอียด 3 เมษายน 2557 ราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 3)

รายละเอียด 3 เมษายน 2557 ราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาให้บริการทางวิชาการโครงการผลิตครูมืออาชีพ

รายละเอียด 24 มีนาคม 2557 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ระบบไฟฟ้าสำรอง

Untitled Document

 
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา