Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด14-11-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด12-11-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด08-11-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด08-11-2561เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำงานปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
รายละเอียด08-11-2561เผยแพร่ข้อมูลสารสำคัญของโครงการซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด06-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮฉ 2402 กรุงเทพฯ
รายละเอียด31-10-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของการจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด31-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด31-10-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7
รายละเอียด30-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอุดมศึกษา 1
รายละเอียด30-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Disk (สำหรับเครื่องแม่ข่าย)
รายละเอียด29-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สอ.7/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
รายละเอียด26-10-2561ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด24-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด24-10-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด22-10-2561ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ปี 2562-2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ สอ.14/2561 ลว.18 ก.ย.2561
รายละเอียด22-10-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6
รายละเอียด18-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด16-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๑ คัน (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด12-10-2561เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาของสัญญาจ้าง จำนวน 4 สัญญา
รายละเอียด10-10-2561ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด10-10-2561ร่างเอกสารประกาศและประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด10-10-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญโครงการซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดต้ง) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด10-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.5/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียด10-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.4/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียด10-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด09-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.3/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
รายละเอียด09-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด09-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 โซนหน้าลิฟต์(สกอ.1)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด09-10-2561ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
รายละเอียด02-10-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5
รายละเอียด02-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด02-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
รายละเอียด02-10-2561ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
รายละเอียด02-10-2561ประกาศราคากลางจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด28-09-2561ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบ SMART NEdNet ผ่านเทคโนโลยี Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด28-09-2561ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณเชื่อมโยงไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่าง ประเทศ (IIG) และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (NIX)
รายละเอียด28-09-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11
รายละเอียด28-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด27-09-2561ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561
รายละเอียด27-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกาาโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
รายละเอียด27-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวรายสัปดาห์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด26-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
รายละเอียด26-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด25-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณเชื่อมโยงไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (NIX)
รายละเอียด25-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาทำการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2555-2558) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด25-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในอาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด25-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคใต้ตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด24-09-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด24-09-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของการจ้างจัดพิมพ์หนังสือสัมมนาวิชาาร 2561 "ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ"
รายละเอียด24-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด24-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด22-09-2561เผยพร่ข้อมูลสาระสำคัญการซื้อและจ้าง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด21-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด21-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคกลางตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด21-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด20-09-2561ราคากลางจัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานเครือ่ายการศึกษาแห่งชาติ
รายละเอียด20-09-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด20-09-2561ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด20-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด20-09-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารายวิชาสำหรับข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด18-09-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
รายละเอียด18-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ปี 2562-2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.14/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561
รายละเอียด16-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่ารถยนต์ประจำผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปี 2562 - 2566)
รายละเอียด16-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษา รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด14-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ส่วนกลาง ทะเบียน ฮท 2486
รายละเอียด13-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1(พร้อมติดตัั้ง) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด11-09-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
รายละเอียด07-09-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พรัอมพนักงานขับรถยนต์ (ปี 2562-2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด07-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ปี 2562 - 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด05-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาทำการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555-2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด05-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10
รายละเอียด24-08-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
รายละเอียด24-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด22-08-2561ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์
รายละเอียด22-08-2561ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รายละเอียด16-08-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูสแตนเลส อาคารอุดมศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด16-08-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
รายละเอียด16-08-2561ราคากลางระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง)
รายละเอียด13-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม ประจำปี 2561 จำนวน 23,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ )(e-market)
รายละเอียด13-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด07-08-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้เอระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด20-07-2561ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ตารางอ้างอิง) โครงการจัดซื้อลิขสิทธ์ซอฟท์แวร์
รายละเอียด30-05-2561รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561)
รายละเอียด09-05-2561สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด14-12-2560เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ