Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด22-09-2561เผยพร่ข้อมูลสาระสำคัญการซื้อและจ้าง จำนวน 6 รายการ 
รายละเอียด21-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด21-09-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเว็บไซต์สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 
รายละเอียด21-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคกลางตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด21-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด20-09-2561ราคากลางจัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานเครือ่ายการศึกษาแห่งชาติ 
รายละเอียด20-09-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด20-09-2561ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 
รายละเอียด20-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด20-09-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารายวิชาสำหรับข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
รายละเอียด19-09-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตีพิมพ์เผยแพร่ประกาศเชิญชวนฯ สำหรับการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดใหม่ 
รายละเอียด19-09-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตีพิมพ์เผยแพร่ประกาศเชิญชวนฯ สำหรับการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดใหม่ ครั้งที่ 2  
รายละเอียด18-09-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 
รายละเอียด18-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ปี 2562-2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.14/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 
รายละเอียด18-09-2561ราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
รายละเอียด18-09-2561ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
รายละเอียด16-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่ารถยนต์ประจำผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปี 2562 - 2566)  
รายละเอียด16-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษา รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
รายละเอียด14-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ส่วนกลาง ทะเบียน ฮท 2486 
รายละเอียด14-09-2561เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
รายละเอียด14-09-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด14-09-2561ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายละเอียด14-09-2561ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายละเอียด13-09-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการประชุมวิชาการฯ จำนวน 1,000 เล่ม และพิมพ์หนังสือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 จำนวน 1,000 เล่ม  
รายละเอียด13-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1(พร้อมติดตัั้ง) โดยวิธีคัดเลือก 
รายละเอียด12-09-2561ราคากลางงานปรับปรุงพี้นที่ ชั้น 8 โซนหน้าลิฟต์ (สกอ.1) 
รายละเอียด11-09-2561ผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์หนังสือ “ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561” จำนวน 50 เล่ม 
รายละเอียด11-09-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 
รายละเอียด10-09-2561ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
รายละเอียด07-09-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พรัอมพนักงานขับรถยนต์ (ปี 2562-2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด07-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ปี 2562 - 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด05-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาทำการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555-2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียด05-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10 
รายละเอียด28-08-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเต้ารับไฟฟ้าพื้นที่ภายในอาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15 
รายละเอียด28-08-2561เผยแพร่สาระสำคัญในใบสั่งจ้างซ่อมกระจกรถยนต์ตู้ ทะเบียน ฮต - 278 กทม. 
รายละเอียด28-08-2561เผยแพร่สาระสำคัญในใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน ฮต - 278 กทม 
รายละเอียด24-08-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 
รายละเอียด24-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียด24-08-2561เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาของสัญญาเช่า จำนวน 5 สัญญา 
รายละเอียด24-08-2561เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาของสัญญาจ้าง จำนวน 48 สัญญา 
รายละเอียด24-08-2561เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาของสัญญาซื้อ จำนวน 7 สัญญา 
รายละเอียด23-08-2561ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
รายละเอียด22-08-2561ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์  
รายละเอียด22-08-2561ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 
รายละเอียด17-08-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด17-08-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
รายละเอียด16-08-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูสแตนเลส อาคารอุดมศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด16-08-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 
รายละเอียด13-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม ประจำปี 2561 จำนวน 23,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ )(e-market) 
รายละเอียด13-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด13-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 
รายละเอียด09-08-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9  
รายละเอียด07-08-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้เอระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด02-08-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ุ 
รายละเอียด31-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด23-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารอุดมศึกษา 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด10-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8 
รายละเอียด09-07-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูสแตนเลส อาคารอุดมศึกษา จำนวน 2 รายการ 
รายละเอียด03-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (หลักสูตรผู้บริหาร) ณ ประเทศนิวซีแลนด์  
รายละเอียด02-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7 
รายละเอียด25-06-2561ประกาศราคากลางโครงการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด18-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สมอ.ที่ปรึกษา) 
รายละเอียด12-06-2561ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร) ณ ประเทศนิวซีแลนด์  
รายละเอียด04-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สพน.ทัวร์) 
รายละเอียด01-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6 
รายละเอียด31-05-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 11 รายการ 
รายละเอียด30-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5  
รายละเอียด30-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (TCU) 
รายละเอียด30-05-2561รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) 
รายละเอียด09-05-2561สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561  
รายละเอียด08-05-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี)(การรับสมัครและการประมวลผลการคัดเลือก)เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก 
รายละเอียด02-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 รายการ) 
รายละเอียด27-04-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4) 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 1 รายการ) 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด16-02-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 3) 
รายละเอียด14-12-2560เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ 
รายละเอียด16-11-2560ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียด06-11-2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด06-11-2560ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด10-10-2560แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียด03-10-2560แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 
รายละเอียด22-09-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)