Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด21-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี) เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก 
รายละเอียด18-05-2561ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 
รายละเอียด15-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศกษา 1 (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สอ.5/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 2) 
รายละเอียด15-05-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด10-05-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการประกวดราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารอุดมศึกษา 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด09-05-2561สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561  
รายละเอียด08-05-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี)(การรับสมัครและการประมวลผลการคัดเลือก)เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก 
รายละเอียด04-05-2561ตารางราคากลางซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 
รายละเอียด04-05-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2 
รายละเอียด02-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 รายการ) 
รายละเอียด01-05-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ตู้ ทะเบียน ฮต-278 กรุงเทพฯ 
รายละเอียด27-04-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4) 
รายละเอียด26-04-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน ฮต - 278 กทม 
รายละเอียด30-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด30-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบประชาสัมพันธ์อาคารอุดมศึกษา 1 (ระบบเสียงตามสาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด21-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 1 รายการ) 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด16-02-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 3) 
รายละเอียด14-12-2560เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ 
รายละเอียด16-11-2560ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียด06-11-2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด06-11-2560ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด10-10-2560แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียด03-10-2560แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 
รายละเอียด22-09-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)