Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด23-01-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพือใช้สำหรับจัดสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศฯ จำนวน 13 รายการ 
รายละเอียด23-01-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 450 ใบ เพื่อใช้สำหรับจัดสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศฯ 
รายละเอียด18-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด17-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด17-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไขและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด17-01-2561ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด17-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 
รายละเอียด17-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 13,200 หน้า 
รายละเอียด17-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 60 ป้าย 
รายละเอียด16-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 31 รายการ 
รายละเอียด16-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษไข หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
รายละเอียด15-01-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตวัสดุเพื่อการจัดทำบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม 
รายละเอียด15-01-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวัสดุเพื่อการจัดทำบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม  
รายละเอียด12-01-2561ปรระกาศผู้ชนะการเสนอราราซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดสัมมนาโครงการซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเเฉพาะเจาจง  
รายละเอียด11-01-2561ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการด้วยบัตรเติมน้ำมัน (Fleet Card) เดือนมกราคม 2561 
รายละเอียด08-01-2561ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560 (ขั้นตอนการออกและตรวจข้อสอบ ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์) 
รายละเอียด08-01-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560 (ขั้นตอนการออกและตรวจข้อสอบ ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์)โดยวิธีคัดเลือก 
รายละเอียด29-12-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 6 ฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายละเอียด25-12-2560ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 6 ฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียด19-12-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมจอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จำนวน 350 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.2/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
รายละเอียด14-12-2560ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 200 ใบ 
รายละเอียด14-12-2560ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการห้องประชุมพร้อมเครื่อง LCD 
รายละเอียด14-12-2560ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อปากกาลูกลื่นและสมุดโน๊ต จำนวน 200 ชุด 
รายละเอียด14-12-2560เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ 
รายละเอียด04-12-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามเอกสาร เลขที่ สอ.1/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 
รายละเอียด16-11-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3) 
รายละเอียด06-11-2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด06-11-2560ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด10-10-2560แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียด22-09-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1-2) 
รายละเอียด25-01-2560ผลการร้องเรียนของพัสดุ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2560