Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด13-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
รายละเอียด10-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8 
รายละเอียด09-07-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูสแตนเลส อาคารอุดมศึกษา จำนวน 2 รายการ 
รายละเอียด05-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สอ.8/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
รายละเอียด05-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการด้านระบบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2561 The 9th TCU International e-learning Conference 2018 “MOOCs and Beyond” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด04-07-2561ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) 
รายละเอียด03-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง) ครั้งที่ 3 และเอกสาระปรกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ สอ.7/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
รายละเอียด03-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (หลักสูตรผู้บริหาร) ณ ประเทศนิวซีแลนด์  
รายละเอียด02-07-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7 
รายละเอียด02-07-2561ประกาศราคากลางซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง) ครั้งที่ 3 
รายละเอียด29-06-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้งเดินสายสัญญาณใหม่  
รายละเอียด29-06-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
รายละเอียด28-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด28-06-2561ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 
รายละเอียด27-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด27-06-2561ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 
รายละเอียด26-06-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกอาคารอุดมศึกษา 2 
รายละเอียด20-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการด้านระบบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด20-06-2561ราคากลางจ้างดำเนินการด้านระบบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด19-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 300 ใบ (โครงการปัจฉิมนิเทศ) 
รายละเอียด19-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศฯ จำนวน 17 รายการ 
รายละเอียด18-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สมอ.ที่ปรึกษา) 
รายละเอียด14-06-2561ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารอุดมศึกษา 1 (ชั้น 8)  
รายละเอียด13-06-2561ราคากลางราคาอ้างอิงจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1  
รายละเอียด12-06-2561ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร) ณ ประเทศนิวซีแลนด์  
รายละเอียด04-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สพน.ทัวร์) 
รายละเอียด04-06-2561ราคากลางราคาอ้างอิงจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1  
รายละเอียด01-06-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6 
รายละเอียด31-05-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 11 รายการ 
รายละเอียด30-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5  
รายละเอียด30-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (TCU) 
รายละเอียด30-05-2561รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) 
รายละเอียด21-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี) เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก 
รายละเอียด15-05-2561ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) 
รายละเอียด09-05-2561สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561  
รายละเอียด08-05-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี)(การรับสมัครและการประมวลผลการคัดเลือก)เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก 
รายละเอียด02-05-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 รายการ) 
รายละเอียด27-04-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4) 
รายละเอียด02-04-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการด้วยบัตรเติมน้ำมัน (Fleet Card) เดือนเม.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
รายละเอียด21-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 1 รายการ) 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด16-02-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 3) 
รายละเอียด14-12-2560เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ 
รายละเอียด16-11-2560ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียด06-11-2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด06-11-2560ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด10-10-2560แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียด03-10-2560แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 
รายละเอียด22-09-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)