Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด22-03-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างพิมพ์หนังสือ“แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด21-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด20-03-2561ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) (การรับสมัครและการประมวลผลการคัดเลือก) 
รายละเอียด20-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) (การรับสมัครและการประมวลผลการคัดเลือก)โดยวิธีคัดเลือก 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 1 รายการ) 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด06-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด05-03-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการด้วยบัตรเติมน้ำมัน (Fleet Card) ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาจะง 
รายละเอียด02-03-2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 95 อัน 
รายละเอียด27-02-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
รายละเอียด27-02-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
รายละเอียด27-02-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงานในการออกบูธนิทรรศการ มหกรรมทางการศึกษา EduLife Expo 2018 
รายละเอียด27-02-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (เอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ สอ.3/2561 ลงวันทืี่ 5 กุมภาพันธ์ 2561) 
รายละเอียด22-02-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด16-02-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 
รายละเอียด12-02-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารอุดมศึกษา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.4/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
รายละเอียด12-02-2561ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารอุดมศึกษา 2  
รายละเอียด09-02-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานติดตั้งระบบไม้กันรถยนต์อัตโนมัติ 
รายละเอียด09-02-2561ราคากลางจ้างงานติดตั้งระบบไม้กันรถยนต์อัตโนมัติ 
รายละเอียด07-02-2561ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบประชาสัมพันธ์อาคารอุดมศึกษา 1 (ระบบเสียงตามสาย) 
รายละเอียด05-02-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สอ.3/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
รายละเอียด14-12-2560เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ 
รายละเอียด16-11-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3) 
รายละเอียด06-11-2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด06-11-2560ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด10-10-2560แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียด22-09-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1-2)