Untitled Document 25620427 Untitled Document
รายละเอียด25-04-2562เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรม สำหรับสถาบัน การศึกษา ระยะที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด25-04-2562จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
รายละเอียด25-04-2562จ้างจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555-2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
รายละเอียด25-04-2562จ้างจัดทำกระเป๋าเพื่อใช้ในการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ.2555-2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
รายละเอียด25-04-2562จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555-2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
รายละเอียด22-04-2562ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด22-04-2562ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 3 (ระยะที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด19-04-2562จ้างจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานของสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษาเพื่อรองรับบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
รายละเอียด18-04-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมึกพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและกระดาษไขมาสเตอร์)
รายละเอียด04-04-2562เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล Metro LAN ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กทม.) อาคารปัญจภูมิ ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม.
รายละเอียด03-04-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา ระยะที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด03-04-2562จ้างจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด01-04-2562เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาประเมินศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 สัญญา
รายละเอียด01-04-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 250 KVA อาคารอุดมศึกษา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด31-03-2562รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
รายละเอียด27-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด27-03-2562เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด27-03-2562เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด26-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด25-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด22-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึาา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 8 โซนหน้าลิฟท์ (สกอ.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด21-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล Metro LAN ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด20-03-2562เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณืและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
รายละเอียด20-03-2562เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
รายละเอียด15-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
รายละเอียด14-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด06-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 250 KVA อาคารอุดมศึกษา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.12/2562 ลว 6 มีนาคม 2562
รายละเอียด01-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด28-02-2562รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด25-02-2562ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 250 KVA อาคารอุดมศึกษา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด25-02-2562เผยแพร่ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด25-02-2562เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (ปี 2562 - 2566)
รายละเอียด21-02-2562ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด21-02-2562ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด21-02-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ภายในอาคารอุดมศึกษา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
รายละเอียด06-02-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ตามเอกสารเลขที สอ.8/2562 ลว.10 ม.ค.2562)
รายละเอียด31-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด31-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)จำนวน 6 ฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด31-01-2562รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
รายละเอียด24-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 8)
รายละเอียด24-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด24-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด22-01-2562ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ภายในอาคารอุดมศึกษา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).
รายละเอียด22-01-2562ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ภายในอาคารอุดมศึกษา 2
รายละเอียด11-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด11-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด10-01-2562ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562(สารนิเทศ)
รายละเอียด10-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.8/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
รายละเอียด08-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนังานขับรถ (ปี 2562 - 2566) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด08-01-2562ข้อมูลสาระสำคัญโครงการเช่าบริการวงจรสื่อสัญญาณชนิด Ethernet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด08-01-2562เผยแพร่ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณเชื่อมโยงไปยังศุนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภานในประเทศ (NIX) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด28-12-2561รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
รายละเอียด17-12-2561เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) 4 ฐาน
รายละเอียด17-12-2561เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณชนิดวงจรส่วนบุคคลในประเทศ (Private line)
รายละเอียด17-12-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณคู่สาย Dark fiber Optic
รายละเอียด14-12-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ปี2562-2566) จำนวน 1 คัน
รายละเอียด12-12-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด30-11-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์) จำนวน 4 ฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด30-11-2561รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายละเอียด21-11-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด21-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณชนิดวงจรส่วนบุคคลในประเทศ (Private line) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด21-11-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 4 สัญญา
รายละเอียด21-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณคู่สาย Dark Fiber Optic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด20-11-2561ราคากลางจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์) จำนวน 5 ฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด20-11-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณชนิด Ethernet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด14-11-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด12-11-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด08-11-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด08-11-2561เผยแพร่ข้อมูลสารสำคัญของโครงการซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด31-10-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของการจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด31-10-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7
รายละเอียด31-10-2561รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
รายละเอียด29-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สอ.7/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
รายละเอียด26-10-2561ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด24-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด24-10-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด22-10-2561ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ปี 2562-2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ สอ.14/2561 ลว.18 ก.ย.2561
รายละเอียด22-10-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6
รายละเอียด18-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด16-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๑ คัน (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด12-10-2561เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาของสัญญาจ้าง จำนวน 4 สัญญา
รายละเอียด10-10-2561ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด10-10-2561ร่างเอกสารประกาศและประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด10-10-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญโครงการซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดต้ง) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด10-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.5/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียด10-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.4/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียด10-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด09-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.3/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
รายละเอียด09-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 โซนหน้าลิฟต์(สกอ.1)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด09-10-2561ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
รายละเอียด02-10-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5
รายละเอียด02-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด02-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
รายละเอียด02-10-2561ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
รายละเอียด02-10-2561ประกาศราคากลางจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด28-09-2561ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบ SMART NEdNet ผ่านเทคโนโลยี Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด28-09-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11
รายละเอียด28-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด27-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกาาโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
รายละเอียด27-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวรายสัปดาห์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด26-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
รายละเอียด26-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด25-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณเชื่อมโยงไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (NIX)
รายละเอียด25-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาทำการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2555-2558) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด25-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในอาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด25-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคใต้ตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด24-09-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของการจ้างจัดพิมพ์หนังสือสัมมนาวิชาาร 2561 "ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ"
รายละเอียด24-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด24-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด22-09-2561เผยพร่ข้อมูลสาระสำคัญการซื้อและจ้าง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด21-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด21-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคกลางตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด21-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด20-09-2561ราคากลางจัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานเครือ่ายการศึกษาแห่งชาติ
รายละเอียด20-09-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด20-09-2561ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด20-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด20-09-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารายวิชาสำหรับข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด18-09-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
รายละเอียด18-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ปี 2562-2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.14/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561
รายละเอียด16-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่ารถยนต์ประจำผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปี 2562 - 2566)
รายละเอียด16-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษา รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด14-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ส่วนกลาง ทะเบียน ฮท 2486
รายละเอียด13-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1(พร้อมติดตัั้ง) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด11-09-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
รายละเอียด07-09-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พรัอมพนักงานขับรถยนต์ (ปี 2562-2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด07-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ปี 2562 - 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด05-09-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาทำการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555-2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด05-09-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10
รายละเอียด24-08-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
รายละเอียด24-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด22-08-2561ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์
รายละเอียด22-08-2561ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รายละเอียด16-08-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
รายละเอียด16-08-2561ราคากลางระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง)
รายละเอียด13-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม ประจำปี 2561 จำนวน 23,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ )(e-market)
รายละเอียด13-08-2561ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด07-08-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้เอระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารอุดมศึกษา 1 (พร้อมติดตั้ง) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด20-07-2561ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ตารางอ้างอิง) โครงการจัดซื้อลิขสิทธ์ซอฟท์แวร์