Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด14-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารประกวดราคาซื้อฯ เลขที่ สอ.6/2560)  
รายละเอียด12-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย บริเวณ ชั้น 9 อาคาร สกอ. (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ สอ.6/2560)  
รายละเอียด23-08-2560ราคากลางจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการ Institutional Links 2015/2016 และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Institutional Links 2017/2018 ภายใต้ทุน Newton Fund
รายละเอียด23-08-2560ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบตรวจวัดการใช้งาน DNS/DNSSEC บนเครือข่าย UniNet (Development of DNS/DNSSEC Measuring & Monitoring in UniNet)
รายละเอียด23-08-2560ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา ระยะที่ 4
รายละเอียด23-08-2560ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบริการเครือข่ายเพื่อการทำวิจัยบนเครือข่าย UniNet : ขยายการบริการ Private Research Network และ GridFTP
รายละเอียด23-08-2560ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิเคราะห์และวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 1(ระยะที่ 6)
รายละเอียด23-08-2560ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิเคราะห์และวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2(ระยะที่ 6)
รายละเอียด23-08-2560ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิเคราะห์และวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 3(ระยะที่ 5)
รายละเอียด22-08-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.7/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด22-08-2560ราคากลาง(อ้างอิง)การจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาทบทวนมาตรฐานกิจการนักศึกษาและแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานกิจการนักศึกษา
รายละเอียด15-08-2560ราคากลางโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ รายวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ (Data Science Essential and Applications)
รายละเอียด15-08-2560ราคากลางโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชาด้านสหวิทยาการและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รายละเอียด10-08-2560ราคากลาง(อ้างอิง)การจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีตกลง
รายละเอียด08-08-2560ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)
รายละเอียด26-07-2560ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการสอบราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29
รายละเอียด26-07-2560ประกาศสอบราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29 และเอกสารสอบราคาเลชที่ สอ2/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด21-07-2560ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการการจัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1,000 ใบ
รายละเอียด05-07-2560ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC “รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”
รายละเอียด19-06-2560ราคากลาง การจ้างปรับปรุงห้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย บริเวณ ชั้น 9 อาคาร สกอ. (หลังเก่า) ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด25-01-2560ผลการร้องเรียนของพัสดุ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด20-10-2559แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด19-10-2559แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560