Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด16-11-2560ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) จำนวน 350 ชุด 
รายละเอียด16-11-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมจอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จำนวน 350 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.2/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
รายละเอียด16-11-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3) 
รายละเอียด16-11-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเอกสารประกอบการจัดอบรมหลักศูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา รวมจำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด08-11-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม ประจำปี 2561 จำนวน 23,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
รายละเอียด06-11-2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด06-11-2560ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่งสตง.) 
รายละเอียด01-11-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 6 ฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
รายละเอียด27-10-2560ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 6 ฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายละเอียด25-10-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ สอ.1/2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560) 
รายละเอียด24-10-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560(เอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ สอ.7/2560) 
รายละเอียด17-10-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกกา จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด17-10-2560ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 15 เครื่อง 
รายละเอียด10-10-2560แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียด10-10-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการดูแล บำรุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชีรายปี ของสำนักพัฒนาบัณฑิตบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) 
รายละเอียด10-10-2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด03-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 285 เครื่อง 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 27 เครื่อง 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดสกอ.  
รายละเอียด02-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปังบประมาณ 2561 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์อนุสารอุดมศึกษารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบรวมอะไหล่ จำนวน 235 เครื่อง 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียด02-10-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 
รายละเอียด29-09-2560ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (TCU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายละเอียด29-09-2560ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบภาวะการมีงานทำ 
รายละเอียด29-09-2560ราคากลางจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 
รายละเอียด29-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า 
รายละเอียด29-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
รายละเอียด29-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 
รายละเอียด29-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพือใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ (UniNet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียด28-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่อง 
รายละเอียด28-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ประจำปีงบประมาณ 2561 
รายละเอียด28-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
รายละเอียด28-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ 
รายละเอียด28-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการ Digital File 
รายละเอียด27-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 
รายละเอียด22-09-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1-2) 
รายละเอียด22-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 
รายละเอียด22-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาทีวีดิจิตอล อุปกรณ์ขยายสัญญาณและอุปกรณ์รับสัญญาณ 
รายละเอียด20-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมไอน้ำเย็น 
รายละเอียด11-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอรารคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 
รายละเอียด11-09-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 
รายละเอียด25-01-2560ผลการร้องเรียนของพัสดุ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2560