Untitled Document Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด24-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 8) 
รายละเอียด24-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
รายละเอียด24-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
รายละเอียด22-01-2562ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ภายในอาคารอุดมศึกษา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding). 
รายละเอียด22-01-2562ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ภายในอาคารอุดมศึกษา 2  
รายละเอียด11-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด11-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด10-01-2562ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562(สารนิเทศ)
รายละเอียด10-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกวดราคาเลขที่ สอ.8/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
รายละเอียด09-01-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server (แบบ Multi-processor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศอื่นๆ