Untitled Document Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด14-11-2561ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด12-11-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด08-11-2561ราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด08-11-2561เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำงานปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
รายละเอียด08-11-2561เผยแพร่ข้อมูลสารสำคัญของโครงการซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด06-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮฉ 2402 กรุงเทพฯ
รายละเอียด31-10-2561เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของการจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด31-10-2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด31-10-2561แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7
รายละเอียด30-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอุดมศึกษา 1

ประกาศอื่นๆ