Untitled Document Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด24-05-2562ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ)เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด22-05-2562ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ) เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด22-05-2562ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ) เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการจัดฝึกซ้อมเเละส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด02-05-2562รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด02-05-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด01-05-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด01-05-2562เผยแพรข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 250 KVA อาคารอุดมศึกษา 1
รายละเอียด01-05-2562เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อพร้อมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ภายในอาคารอุดมศึกษา 2
รายละเอียด30-04-2562ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา ระยะที่ 5
รายละเอียด30-04-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอนรายวิชาการคิดเชิงระบบ

ประกาศอื่นๆ