Untitled Document Untitled Document Untitled Document
รายละเอียด22-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึาา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 8 โซนหน้าลิฟท์ (สกอ.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด22-03-2562ขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 95 รายการ 
รายละเอียด22-03-2562ขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 4 รายการ 
รายละเอียด21-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล Metro LAN ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด20-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียด20-03-2562เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณืและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  
รายละเอียด20-03-2562เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 
รายละเอียด19-03-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
รายละเอียด15-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
รายละเอียด14-03-2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอื่นๆ