“อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” ลงทะเบียนที่ http://lms.thaicyberu.go.th/ohec2553/register.asp
13-15 ธันวาคม 2553
[ ตามที่เลือก ] [ทั้งหมด]
ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน

ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อรสา   ภาววิมล
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สุระพรรณ   พนมฤทธิ์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ส่งศรี   กิตติรัตน์ตระกูล
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ลิลลี่   (ศิริพร
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สุระพรรณ   พนมฤทธิ์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ พร   บุญมี
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ วิภาวรรณ   อริยานนท์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ มกราพันธ์   จูฑรสก
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สิริลักษณ์   ดุริยประณีต
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รุ่งตะวัน   งามจิตอนันต์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ชิดชล   ตั้งสุขขีย์ศิริ
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ชรินรัตน์   พุ่มเกษม
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ นฤมล   แรงฤทธิ์ดี
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รัศมี   รัตนอุบล
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ นันทวัน   หงษ์โต
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ เสาวณีย์ ดิษดี   Saowanee Disdee
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ นิชดา   สารถวัลย์แพศย์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ เบญจวรรณ   ปิตินทรางกูร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ มลฤดี   วงศ์วิโรจน์รักษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ เบญจมาศ   อุ่นเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ปัทมาวดี   พ่วงเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ละอองดาว   กะการดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ กรณ์รวี   เอี่ยมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ประยูร   เวชปาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำเนียง   ณ ตะกั่วทุ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ พิมพ์ประไพ   ธีระชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ พิมพ์ประไพ   ธีระชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รัตนา   เพช็รอุไร มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รัตนา   เพ็ชรอุไร มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ กุลวดี   เกษมสันต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ กุลวดี   เกษมสันต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สมเกยรติ์   เรืองรองกวิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์   ปัญจานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ดร.รุ่งศิริ   เข้มตระกูล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวรรณ์   เล็กวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ มณีรักษ์   กาญจนรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ศิรดา   แสงนก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ มณีรักษ์   กาญจนรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ศิรดา   แสงนก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย   เพชรช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ วิชิต   กำมันตะคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสสุคนธ์   ศุนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ณัฐชานันท์   ปภัสพีรพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ปณิดา   ถาโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ปรียาพร   จันทร์คลองใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ชฎาวรรณ   วชิรโกศีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ กรรณิการ์   ศิริโภคา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ พรประภา   ทยานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ นิศาชล   พงศ์สุชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สมรรัตน์   ไชยพรสิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รัศมี   รัตนอุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รัศมี   รัตนอุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ธนพิพัฒน์   จินตกสิกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สุุริยา   หอมหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สุุริยา   หอมหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สราวุธ   มั่งมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ไพฑูรย์   พูลสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ กฤษดา   ลิขสิทธิ์ธนานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ทองคูณ   ฉลาดดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อมรรัตน์   นาคน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ วัชรี   ศรีพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สิริพร   รักผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สุพัชฌาย์   ชูเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จันทรา พรหมภักตร์   chanthra prompak มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ กมลพรรณ   สุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ขนิษฐา   แซ่ลิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จริยา เจริญสุข   Chariya Charoensuk มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ พัชรา   ไชยศรีหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ พรทิพย์   เมืองคล้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ วริศา พรโสภณ   Warisa PornsoPon มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ วนาลี   ช้างดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สุดารัตน์   คล่ำวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ วิภาวรรณ   ถ้ำพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ญานัจฉลา   คำช่วยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ธีรญา   จงมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จีราพร   วันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ภัทราพร   เหลืองพิมานสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สุชาดา   หอมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ณัฏฐธิดา ประทีปทวี   Natthatida prateeptwee มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ภาณุพันธ์ สวัสดิ์อารีย์   PANUPAN SAWATAREE มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ธีระพงศ์ ธรรมขันทา   THEERAPHONG THAMMAKANTHA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ณัฐศักดิ์   กาญธนะบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อรรถพล   พรหมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อมรรัตน์   ผลวัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ณัฐวดี   คุ้มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย   บุญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศ   ชมภู่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมานิการ์   จันทร์บรเจิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรัติ   โสฬศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรัติ   โสฬศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา   วนาภิชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา   วนาภิชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ กฤษณะ   บุหลัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ธัญยธรณ์ ตันโน   Thanyathon Tanno สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ธัญยธรณ์ ตันโน   Tanno สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ธัญยธรณ์ ตันโน   Tanno สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ บุศย์รินทร์   อารยะธนิตกุล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อินทิรา   พงษ์นาค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สิริลักษณ์   ดุริยประณีต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รวมผู้ลงทะเบียนจำนวน   99   คน