Can not use database 2
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน
29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 (ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี)
[ ตามที่เลือก ] [ทั้งหมด]
ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน

นาย มณฑล   สรไกรกิติกูล AIT
นางสาว ดวงสมร   สุวรรณปราโมทย์ ดวงสมรทันตแพทย์ 56/129 ซ.รามอินทรา34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10230
นาง สุจิมา   ติลการยทรัพย์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาย ชาลี   ศิริพิทักษ์ชัย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นางสาว สัมฤทธิ์   ขวัญโพน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาง นงลักษณ์   คำสวาสดิ์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาง จารุณี   อินทฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาง อรุณี   ศรีสุยิ่ง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นางสาว นิตยา   กออิสรานุภาพ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาย สมยศ   ชี้แจง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นาย สมยศ   ชี้แจง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นาย นัฐวุฒิ   สุริยะ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
นางสาว นพลักษณ์   หนักแน่น -
นาย สยาม   ค้าสุวรรณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
นางสาว สังวาล   สุวรรณปราโมทย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ข้าราชการบำนาญ)
นาง วัลย์ภา   ฉายศรี สมศ./บริษัท กรุงเทพการประเมิน
นางสาว จิตสุดา   เพ็ญศิริวรทรัพย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 02-938-7058-65
นาง จีระพร   พรหมโลก 196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
นางสาว จันทร์เพ็ญ   สุนารักษ์ 196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
นาย วิพล   สุขวิลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย
นาย นพสิทธิ์   วิมลพุฒิศักดิ์ อิสระ
นาย ภวัต   สาดแสงจันทร์ 224/49 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม 10100
นาง อมิตรา   จิตรานุกิจ กรมยุทธศึกษาทหารบก
นาง อมิตรา   จิตรานุกิจ กรมยุทธศึกษาทหารบก
นาง ทิพย์   นิลนพคุณ สมศ
นาง แสงเดือน   จักรพันธุ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 19/1 ถ.สุขุมวิทย์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
นาง เพขรไพลิน   พิบูลนิธิเกษม 353/173 หมู่บ้านเดอะคอนเนค สีกัน ดอนเมือง กท
นางสาว ฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก แขวง วชิระ เขต ดุสิต กรุงเทพ 10300
นางสาว สุพจี   สุภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
นาง พรพิมล   ธุวสินธุ์ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
นางสาว บุษราภรณ์   ช้างเจริญ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนน เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
นาง กัญญา   ทองมั่น สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาง ธัณยพัฒน์   เยี่ยมสถาน สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาง วัลลา   นาฏประเสริฐ สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาง รัชฎาภรณ์   จันทร์ทอง สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาย จารุชา   จันทสิโร สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาย กิตติ   พุกพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
นางสาว นุชรี   ยังอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
นางสาว วรพิชชา   บุตรดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ปริชาติ   เบ็ญจวรรณ์ สกอ.
นางสาว ปริชาติ   เบ็ญจวรรณ์ สกอ.
นาย คณา   รักษาบุญ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง สุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ   Mrs.Suwathana Chitrattana-aroon 847/1 ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
นาย อลงกรณ์   ดาราวรรณกุล Ducommun Technologies
นางสาว นพรัตน์   ประสาทเขตการณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว สุพัตตรา   อุปฐาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง เครือวัลย์   แย้มปรางค์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ศุภลักษณ์   โอสถานนท์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาย กฤตติพัฒน์   ชื่นพิทยาวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว สุพิมพ์ชนก   ไม่โรยรส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ศุภมาส   ลิมาวัฒนชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว สุมณฑา   เมืองศิลปศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง มยุรี   สิงห์ไข่มุกข์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว นุชนภา   รื่นอบเชย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาย พิเชษฐ์   พุมมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง อัจฉรา   ปัทมวิภาค สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว กรุณา   ต่อเติม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว รัชดา   ชัชวาลย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว จันทร์สุดา   นกน้อย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ชนิชา   ชัยภูมิธนโชค สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว วินันดา   แสงทอง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ศิริญญา   กันทะมูล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง ชนิดาภา   ภู่เกิด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว รพีพร   จินะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาย ทักษ์   ทองภูเบศร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง สุวัชรี   อินทรวิจิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ฐิติพร   ชูศิลป์ทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดาว   นันทโกมล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง แววเนตร   แม้นศรีพัฒนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว เดือนเพ็ญ   ลำพูน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา   นพพรพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ปริญญา   ขาวผ่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ใจทิพย์.   ณ สงขลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว โสมฉาย   บุญญานันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว อรุณี   หงษ์ศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว อาทิตยา   ดวงมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี ทัยทิมไทย   ชัยสัมฤทธิ์โชค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชัย   ธีระเรืองไชยศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสลัย   กัลยาณพจน์พร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตย์   นิธิธนากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริฉันท์ สถิรกุล   เตชพาหพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ศรเนตร   อารีโสภณพิเชฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา   เสรีธนาวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ สราวุธ   อนันตชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย จิรยุทธ์   สินธุพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ปรีดา   อัครจันทโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นิภาพรรณ์   แก้วสุวรรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ผาติรัตน์   จุลทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตยา   โตควณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ธัญญรัศม์   วิมลเศรษฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง อารีรัตน์   จุติการพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ศิรินาถ   ทัพแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง วรัท   ไชยสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง จินตนา   หัตถโกศล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว อุ่นใจ   ช่วงฉ่ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นฤมล   อ่อนภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย วิบูลย์   คงดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ธงชัย   ปิติมนัสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย กฤตพัฒน์   อัคคภูริวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย วิชญ   เกียรติยิ่งอังศุลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว วัชรินทร์   ฐิติอดิศัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบ   กรณีกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว กัญญา   รุ่งแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์   พลสารัมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธวัศ   สัมพันธพานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว กุนทินี   สุวรรณกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ดวงเดือน   บัวแพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย สมชาย   ชินสงวนเกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ศุกรินทร์   วิมุกตายน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ   ตันธนะเดชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ธนสร   ตันศฤงฆาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ศิวาพร   แพ่งนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง กนกนภัส   สินเสนาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ อาภาณี   เหลืองนฤมิตชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี   ปัทมะศังข์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ภูมิรัตน์   โกกิลกนิษฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปมทอง   มาลากุล ณ อยุธยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว บุญธิศา   วิสาหชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นันทา   ศรีส่งทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นันท์นภัส   บุญทองงาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลธรรม   เสนาะพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง สมศรี   พินัยนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ขนบพร   วัฒนสุขชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย อภิชาติ   กาญจนทัต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ   เพชรจันทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว พรทิพย์   เอื้ออภัยกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ   พันธุมนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญโชติ   เผ่าสวัสดิ์ยรรยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว วิภา   จารีวงศ์ไพบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง รักชนก   คชานุบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ยุรวัฒน์   คล้ายมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง สุรีรัตน์   บุณยะเสน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ระเบียบ   แสงจันทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ชัชวาล   ศรีสละ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ   เหมชะญาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง อัญญมณี   บุญซื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ปัทมศิริ   ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิลักษณ์   ขยันกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ยุวดี   แจ่มกังวาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นวลทิพย์   กมลวารินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว กัลยา   ลิ้มฮกไล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นุชจิรา   โตชัยภูมิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ดุษฎี   คนแรงดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ อุดมลักษณ์   กุลพิจิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว จุฑารัตน์   ตาปนานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ฉัตรวรุณ   สุดใจประภารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ธเนศ   ดาวรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์   งามเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นาย พงษ์ศักดิ์   แจ้งจอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาว นงนาฏ   พัวประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาว สายชล   เต็มพร้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาว ทิพวรรณ   จันทพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาว พัชรินทร์   รอดชูแสง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาว ณัฏยา   เบ้าสุภี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาย จิรพัฒนื   ธารีสืบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาง มุกดา   เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาง กัลยาณี   รัตนวราหะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว วลัยพรรณ   วัดแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว วาสิฏฐี   ไวตี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ วรรณดา   สุจริต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาง มณฑ์ภัสสร   สุวรรณาพิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว เพชร์รัตน์   โชครุ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว จรรยา   จัตตานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาย ประหยัด   สุตเศวต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาง คณิศร   สัจจะธีระกลุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว ลดาวัลย์   วชิรเมฆากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว พูมิชาติ   เอียดแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาย ปัญญา   เหล่าอนันต์ธนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว ศิริวารินทร์   วานมนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย สุรวุธ   พุ่มอิ่ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาว ธนิตา   เสนชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ศีขรินทร์   สุขโต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์   ธิติเมธาโรจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย วรลักษ์   ศรีอนันต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย เอกลักษณ์   ขาวประภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาว ภาวนา   กิตติวิมลชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย จิระศักดิ์   สาระรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์   คำประกอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์   แป้นแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์   วัฒเนสก์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ   นฤนาทวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาว รสริน   โอสถานันต์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาย ณฐรัช   ทองเจิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาย ณฐรัช   ทองเจิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สรศักดิ์   ลี้รัตนาวลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาว ศิริรัตน์   ศรีประวิชกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ถวัลย์   ฤกษ์งาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นาง ชนันดา   ธีญะวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นาย จุรินทร์   สุนิตย์สกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นาง แสงเดือน   ตันตราวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นาง อัญชสา   แก้วเก้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว ชมัยพร   หวานแท้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว วราภรณ์   ไหลนำเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว เพ็ญปภา   เฟื่องอักษร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว ปัญจพร   ดิษฐทิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ   วัฒนเรืองโกวิท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว จริยาภรณ์   ตาปิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มพันธุ์   ธรรมสโรช มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว วิรงรอง   สิตไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว เกศสุดา   เทพยศ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว อรอนงค์   บินสมประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว ปุณยนุช   พินชู มหาวิทยาลัยมหิดล
นาง อรุณี   ลีศิริชัยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว วัลลภา   โพธิ์เหมือน มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว นุชจรีย์   หงษ์เหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว พัชดาพรรณ   อุดมเพ็ชร มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว พชร   แสงแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว พรรณิการ์   พุ่มจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว รัชฎาภรณ์   นะมาเส มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ กุลนารี   สิริสาลี มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย พรภิรมย์   หลงทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย สุเทพ   ธุระพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์   ทิพย์สุวรรณกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ สมพล   ทุ่งหว้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นาย ธีระวัฒน์   จันทึก มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาย สินธุวัฒน์   ฤทธิธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นาย จตุพล   ยงศร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย ศิวะ   ผาสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศิริขวัญ   ญาณปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ฐิตินันท์   สัมมานุช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ธิดารัตน์   วงษ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ขนิษฐา   สินสงวน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว สุประวีณ์   บวรวิศวยศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว สุธาทิพย์   เดี่ยววานิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จิรนุช   วงษ์อารักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว เบญจวรรณ   เกษร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จุฬาพร   แสงสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จิตชญา   บาลโสง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว วรรณชรี   แต้มพรมรินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว พรพรรณ   ครอบทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ สุทธิวรรณ   พีรศักดิ์โสภณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว รัตนาพร   สงวนประสาทพร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว พนารี   สายพัฒนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว เปี่ยมสุข   ทุ่งกาวี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาง รังรอง   สีทองดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย ณรงค์ศักดิ์   สว่างวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศรัญญา   ยี่ซ้าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว รณิดา   เชยชุ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จิตราวดี   เรืองไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ กัญญดา   อนุวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศิรยา   คันธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาง สุพรรณี   เชษฐ์เชาวลิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว แสงจันทร์   หวานอารมย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว วราพร   ภัทราลดานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาง นฤมล   ศิระวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ณัฐชา   ประภารัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศิริลักษณ์   ขันธวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย หัสดินทร์   สอนปะละ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จันทร์จิรา   อินทนาคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ณิชาภัทร์   จาวิสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว อัมพวัลย์   วิศวธีรานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจีพร   วงศ์ปรีดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว นางสาว   สิิรินันท์ พงศ์เมธีกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย   วารีสอาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศุมรรษตรา   แสนวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ เยาวพา   เดชะคุปต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ธนัตพร   ชาติสุภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาง แสงจันทร์   เหมเชื้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ณสรรค์   ผลโภค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย   วารีสอาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว อมรมาศ   กีรติสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว นวรัตน์   อิงอนุรักษ์สกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ธีรดา   เดชโพธิ์พระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย วุฒิภัทร   ศรีภัทรโชติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว พรพิมล   แสนเสน่ห์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาย ดนุพล   วัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาย ดนุพล   วัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นางสาว เสาวลักษณ์   สรรเพชร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศาล   มหาสิทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาง วนิดา   วิสุทธิพานิช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
รองศาสตราจารย์ ทวิมา   ศิริรัศมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาง สุจิตรา   รัตนสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นางสาว ศศิธร   อินทร์ศรีทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุชา   ตรีศิริโชติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาย วรพล   อร่ามรัศมีกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ศาสตราจารย์ วุฒิชัย   ธนาพงศธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาย อรุณชัย   แสงพานิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาง กันยปริณ   ทองสามสี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว กิตติยา   แสะอาหลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว ปรีญาภรณ์   สุขจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว วันดี   อุดมอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว ขจรพรรณ   ชัยเดช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว สิริอร   ตระกูลเมฆี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว เจนวดี   หิรัญรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว กุสุมา   อชิรเสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว กิติมาพร   ชูโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นางสาว ทัศนีย์   พรกฤษฎากุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว วันดี   ปทุมเมือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมพร   พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง นิภาพร   ภาคอุทัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ อรรฆย์คณา   แย้มนวล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว เกษณี   สุจริตจันทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว ศศิกานต์   เกิดแสงสุริยงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว มนัญญา   ศรีวิโรจน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง นพวรรณ   จารุโรจน์เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว พรทิพย์   ทองคำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว ฉันทนา   บุญไชย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง ณฤดี   ฐิติธราดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สุณี   ภู่สีม่วง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง ชรัญรัสส์   หมื่นละม้าย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง อมรา   พินิจไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว นิตยา   สายสวาท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง นัฏฐวี   มากดำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาย ทิพย์พงษ์   สรรพวัฒนาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง นันทวัน   ศรีภูมิพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง ศรัณย์พัฒน์   ลาวัลย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว นงลักษณ์   คงคาดิษฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมใจ   พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สุพัตรา   คูหากาญจน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์   บุณยรัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ศุภณี   เรียบฤกษ์เลิศหิรัญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ศุภณี   เรียบเลิศหิรัญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว สิริรัตน์   สัมพันธ์ยุทธ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ จันทนา   ทองประยูร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ธิติพัฒน์   เอี่ยมนิรันดร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว อุไรวรรณ   นำแสงวาณิช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะศิริ   เรืองศรีมั่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาย สรายุทธ   ยหะกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ศรีธนา   บุญญเศรษฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์   แป้นสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง เสมอมาศ   ลิ้มจำเริญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาว ทิพวรรณ   แม่นสำรวจการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาว ฐิติภรณ์   พันธุ์ประภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาย รักชาติ   แจ่มจันทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาย ณัฐ   ดีร์โจซูโบรโต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาว กมลวรรณ   ถิ่นหัวเตย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ กัลยาณี   เสนาสุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาง นวนจันทร์   หัสดง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาย ภาณุวัฒน์   ภูมิศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาง นันท์นพิน   อรัณยกานนนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง พิชญดา   พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ เพ็ญรัตน์   หงษ์วิทยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง วราภรณ์   ฟูกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง ชญานุช   วรรณดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง นัฏฐภัค   โรจน์คณรัชต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาว ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ
นางสาว ภัทรสุดา   กันใจแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ
นางสาว เยาวลักษณ์   อภิวัฒนเสวี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
นาย ณรงค์   โยธิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
นาย อนุสรณ์   จำปัเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นาย ปิยะชาติ   โชคพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย เทวินทร์   จันทรศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว อรทัย   แสงธำรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาง สมพิศ   อยู่สุขสว้สดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย ภาศกร   พันธุ์รอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว อรสา   ศิริราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว ฉัฏฐมณฑน์   วงศ์จำรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร   แซ่ลี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว วันวิสาข์   ไทยวิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา   ทองดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว วิทยาภรณ์   เคียงศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว อรชุมา   ศีลเตชะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว ทิพยา   จินตโกวิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว กฤตยา   ทองผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาง กุศลิน   บัวแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว นภัสสร   เรืองสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สุภาสินี   ศรีจามร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย ฐปนพงศ์   นิวัตรอมรรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว พัชรี   ชูชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สิริวัฒนา   คุ้มทองมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย ปิยะ   ดโนทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว มนินทรา   ทุมโฆสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สุภาพร   สุขเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว เบญจมาศ   จงรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาง วันศิริ   เจาตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย รัฐพล   คำนวนสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สุกัญญา   เนตรน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สุกัญญา   เนตรน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ กมลวัลย์   ลือประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาง กันต์กนิษฐ์   ขวัญพฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาย อำนาจ   ขาวเน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราพร   เหลือสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว วันเพ็ญ   เกิดศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว คมคาย   ทองปลิว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ชณัฐตา   พุกทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ชุติมา   อนุวงศ์นวรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว รัตนา   คงบุญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ชุติมา   อนุวงศ์นวรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาง เพ็ญศรี   ผลพินิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว กนกลักษณ์   เพ็ชรรัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ปัญญา   โพธิ์ฐิติรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาง วนิดา   ศุภเจียรพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว วิชญดา   วรกาญจนานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ณิศวรา   จันทร์เพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาง วรณันส์   สกุลวงศ์หิรัญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาง วิมลลักษณ์   เทียนจิ้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว กิ่งทอง   ยงยุทธมีชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาว จันทนา   พรหมศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาว รุจิรัตน์   ชุมใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาว ฐิติกา   จันทร์หล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นาง ณัฐกานต์   จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาว ณรัญญา   มีชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาว ธัญฉัตร   ศรีธัญรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นาง รัชฐา   ราตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาว ศรีสดา   ไพศาลสกุลชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาว อารียา   ทองชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพรรณ   ธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นาย ชูไท   วอทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นาย สุรชัย จูมพระบุตร   Surachai Joomprabutra, Ph.D. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นาย สุรชัย จูมพระบุตร   Surachai Joomprabutra, Ph.D. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา ซาฮีร์   Asst. Prof.Dr. Inthira Sahee มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาว จันทร์พร   สุดจำนงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย พิชิตร   มีพจนา มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี   รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง เวธกา   กลิ่นวิชิต มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย เอกลักษณ์   จุ่นเจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย วัลลภ   ใจดี มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง พัชรี   ราวีศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง ศุภางค์   ประเสริฐลาภ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ศรัณยู   รพีอาภากุล มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย อัครานนท์   จิตดี มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง วนัสรา   เชาวน์นิยม มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ถิรวุฒิ   จันทร์ขาว มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ถิรายุ   เทพสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว พัชราภรณ์   ศรีบัว มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว นุภาพรรณ   ปลื้มใจ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สุธารินทร์   ฐิติสุนทรลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สวามินี   ธีระวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ชลันดา   พันธุ์พานิช มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง อุษาวดี   ตันติวรานุรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา   คชประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง พอจิต   นันทนาวัฒน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ปิยะพร   ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว จริยาวดี   สุริยพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย รัฐกาล   จันทรศร มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย อภิศักดิ์   ไชยโรจน์วัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ เกษม   พิพัฒน์ปัญญานุกูล มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ประสิทธิ์   พงษ์เรืองพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง ธนิดา   จุลวนิชย์พงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ธนะรัชต์   อนุกูล มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ธนะรัชต์   อนุกูล มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง อรพร   สดใส มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ลักษณารีย์   สุริศร มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย อิทธิพัทธ์   โยธะพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ศิริพร   รูปเล็ก มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง กมลมาลย์   ศรีโพธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สมฤทัย   ธีรเรืองสิริ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง วันทนา   กิติศรีวรพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สมหมาย   ลิ้มปิติพานิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สิริลักษณ์   รัตน์วิทยากรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ภารดี   ปลื้มโกศล มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว กุลญาดา   เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย สุพัชชัย   โรจนศิริพงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง รัศมี   ปานดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย นิพนธ์   สุขวิลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง นิตยา   ปานเพชร มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย โอฬาร   ถิ่นบางเตียว มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย กิตติชัย   ขันทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง จิตสวาท   ปาละสิงห์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว พวงทอง   อินใจ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ศักดิ์ชาย   มุกดาเสถียร มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว วชิราภรณ์   ทิพย์รักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมถวิล   จริตควร มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สุภาวดี   วาทีธรรมคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว นงลักษณ์   ทองเลี่ยม มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว อรวรีย์   อิงคเตชะ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย สิริเชษฐ์   รัตนะชิตธวัช มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว นุสรา   จิตตเกษม มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สุกัญญา   ยิ้มใย มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว จีรทรรศน์   ใจจริง มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สริยา   วิริโยสุทธิกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สาธิญา   อาจริยาภิบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว รัชนี   ไกรคุ้ม มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว เยาวลักษณ์   แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ปณิตา   แฉ่งสงวน มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย เจริญ   ชินวานิชย์เจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว อารีวรรณ   หัสดิน มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง รจเรข   สายคำ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว อรวรรณ   ชัยทวิชธานันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย ชนะชัย   ณ วิเชียร มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว พิชญานนท์   กรึมสูงเนิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย ธนวุฒิ   พูลเขตนคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว พรศิริ   ชัยมงคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว เพ็ญนภา   สอนสารี มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว พจนีย์   สีเอี่ยม มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย พรภิรมย์   อ้นมาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว รัตนา   สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ อรุณี   อ่อนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว กนกพร   ตฤปอัชฌา มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาง จินตนา   พนมชัยชยวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ปฐมศก   วิไลพล มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาง เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ วัฒนา   พัฒเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนามัย   นาอุดม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี   รุ่งรัตนาอุบล มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว จิราพรรณ   งามเลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว วรางคณา   วิหครัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย กัมปนาท   อาชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาว สมสมัย   บุญทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาว สมสมัย   บุญทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาว สันศนีย์   มะชิมะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นาง พัชรี   ชุมทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาง อุทัย   ศิริคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์   มีสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว ศิริพร   เพ็ชรมณี มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาง วีณา   ลีลาประเสริฐศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาง ฐิติมา   พระธาตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว ปิ่นปินัทธ์   ดำนุ้ย มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว รัชนีย์   ศรีศักดา มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว วิมลรัตน์   พูลศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว พรชนก   ตรีพรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว กมลรัตน์   ธนะเสวี มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย วุทธิรังสรรค์   ณรงค์ชาติโสภณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว รังสิมา   เชื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย สนทรรศน์   แย้มรุ่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย ชุติมันต์   เจริญลาภ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว ดุสิดา   แก้วสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาง สมฤทัย   ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว สุวาที   อภิบาลภูวนารถ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว ชุติวรรณ   เอี่ยมถนอม มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย วุฒิกร   พรพัฒนกุลชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว อรนุช   อิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาว เสาวลักษณ์   นุ่นเกลี้ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาว ศิริพร   ศิริมานะกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นาง พรทิพย์   บุญจุน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นาย ชัยยุทธ   มณีฉาย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาว ศิริวรรณา   กราปัญจะ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นาง วัลลภา   คชภักดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาว ระวิวรรณ   พุฒทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาย อวยพร   เรืองศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาย ชัยรัตน์   แซ่สุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ อมรา   ช้างทรัพย์ฺ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาย ชัยพงศ์   แกล้วกล้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ รศ.   สุนทรี ภานุฑัต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสาว นูรีมัน   ดอเลาะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์   โพธิดารา มหาวิทยาลัยนครพนม
นาย ยุทธพงษ์   ยะตา มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาว อำนวยพร   ขัติวงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นาย วุฒิชัย   ไชยรินคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
นาง จารุวรรณ   โปษยานนท์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นาง ธัญญ์พิชฌา   สิงห์สถิตย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาว สรณี   เกิดทอง มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ สุภกร   พงศบางโพธฺ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาว ศรัญญา   รณศิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาย ระติกรณ์   นิยมะจันทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฑา   เมืองทรัพย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาว ศิริพร   กนกชัยสกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจะ   นิสสัยสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาย จักรกฤษณ์   โปณะทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ทิพรัตน์   วงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง พีธะกัญญ์   สุขโพธารมณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง รุ้งลาวัลย์   สกุลมาลัยทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง วนิดา   คูชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีชัย   ออสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง ภุมรี   บัวสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง สุนทรี   รัตภาสกร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง พิจิตรลักษณ์   ภู่ศิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาว ยศสินี   วิพัชนานนท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมยศ   วัฒนากมลชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาว อติภา   อ่องเอี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาย เกรียงไกร   รอบรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง รณิดา   รัตตากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
นางสาว ฐิติรัตน์   เกิดหาญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
นาย วรพงศ์   พิรอด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัณฐกร   อู่อ้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงศ์   มาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
นาย อนิรุทธ์   เสวกอาภรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นางสาว เบญจวรรณ   อยู่ถาวร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นาง ประภัสสร   จุลเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นางสาว จีราภรณ์   ขัตมงคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นางสาว พรพรรณ   วีระแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นาง พีณา   จันทะแก้ว มหาวิทยาลัยพายัพ
นางสาว มาลีวัลย์   สุยะลังกา มหาวิทยาลัยพายัพ
นาง จงกลณี   อัศวเดชกำจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางสาว สุชาดา   โรจนาศัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ กาญจนา   มณีแสง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
นาง ยุพาพร   ฉัตรวุฒิชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
นางสาว ชนธัญ   ศรีนาวาวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
นาย ปุรินพัฒน์   วาณิชยานนทกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว ศิรินทร   มีขอบทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาง พรจักรี   พิริยะกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว จารุณี   คงเมือง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย โชคชัย   จาดเมือง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว ศศธร   ชินชู มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย ประเสริฐ   ผลามิตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว ฉลวย   มรรคชีวะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาง กัลญา   โอภาสเสถียร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย เกริกวิช   สง่ากิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว ฐปนีย์   ทองปั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย ชิษณุพงศ์   ทองพวง มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นาง เบ็ญจวรรณ   พุทธิอังกูร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นาง เสาวนีย์   กานต์เดชารักษ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นาย พงศ์ปณต   หาญพิพัฒน์พงศา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว ลดานาถ   สุขพัฒน์ธี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว สุวิมล   จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาง วัชริณี   ตระการสาธิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาง หม่อมหลวงสรสิริ   วรวรรณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา   ภัทราวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร   เสริตานนท์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว ณัฐฐา   รัตนปัญญา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาย เอกลักษณ์   พิเชฐโสภณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาย ศุภกิจ   เศิกศิริ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว เพ็ญวิษา   วัฒนะปรีชานนท์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาย สุทธิพงศ์   วรอุไร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว ดวงใจ   โภชนจันทร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว มนัญณัฏฐ์   โภชนจันทร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว ดารุณี   มีชัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว กนกรัตน์   เพ็ชรกอ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว บุษยารัตน์   จันทร์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์   สระมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว พฤกษา   ดวงผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว กนกวรรณ   เขียววัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา   สืบขำเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว ฐิตารีย์   ขำทับทิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว โสรวีร์   ดำริห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศาสตราจารย์ จิรยุทธ์   มหัทธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว ธิราภรณ์   กลิ่นสุคนธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง นัยนันทน์   จงสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว อรรถญา   พิกุลพารุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว กัลยรัตน์   หล่อมณีนพรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ณิชาภัทร   ฉายศรี มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง อริสรา   ธานีรณานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ุสุนิสา   สุคันธปรีชา มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ปัทมา   ศรีบัวเอี่ยม มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง พรรนิภา   แดงเลิศ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ราณี   ถนอมภูมิ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวรรธน์   ปาณะสิทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง เปรมารัช   วิลาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภัทร   ทรงศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นาย เรืออากาศโทประพนธ์ จิตตะปุตตะ   อาจารย์ประจำสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว สุวรรณี   มงคลรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรพรรณ   เจนวาณิชยานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นางสาว อรวรรณ   ศรีวิรัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นาย สมโภช   วัฒนไวฑูรย์ชัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นางสาว นันทนิตย์   แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นางสาว ณพัสนันท์   บุญเดช มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นาง ยุพาวดี   เหล่าเลิศชัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาง ยุพาวดี   เหล่าเลิศชัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาย สรณะ   อรุณรัตน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี   นนทแก้ว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นางสาว นรนุช   ไผ่แก้ว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาง นารี   อาจวาริน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาง ลอร่า   พรหมกสิกร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาย เรืออากาศโทประพนธ์ จิตตะปุตตะ   อาจารย์ประจำสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชธานี
นาง ธนวรรณ   แฉ่งขำโฉม มหาวิทยาลัยธนบุรี
นาง ธนวรรณ   แฉ่งขำโฉม มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางสาว จิรนันท์   กมลสินธุ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นางสาว เนาวรัตน์   ปิ่นอำนาจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย อัธยา   สังฆ์สกุล มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นางสาว รษา   ทองคงอยู่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาง ปานทิพย์   แสนสง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นางสาว จันทร์เพ็ญ   ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย วิรัช   กาฬภักดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย สุรพงษ์   วิริยะ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย กฤษณะ   ดาราเรือง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย สัญญา   ระบอบ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาง กนกทิพย์   บำรุงศรี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาง เยาวเรศ   กาฬภักดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุลักษณ์   ศรีบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญญา   ปานเจริญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ อุษา   บิ้กกิ้นส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวร จะนู   นายวันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวร จะนู   นายวันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวร จะนู   นายวันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาว สุชาวดี เดชทองจันทร์   Suchavadee Dejthongjun มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยพร รัตนเศรษฐ   walaiporn Rattanaset มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นาง พรนิภา   จันทร์น้อย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาย สัชฌุเศรษฐ์   เรืองเดชสุวรรณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาย วินัย   ไชยวงศ์ญาติ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาย เฉลิมชนม์   วราหลิน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นางสาว วลัยพร   เตชะสรพัศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาง จันทรืจิรา   ม้าลำพอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาง พรรณิศา   คำภูเวียง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาย เสฎฐวุฒิ   หนุ่มคำ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาง บุษยา   วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ สงวน   วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ พงษ์จันทร์   จันทยศ มหาวิทยาลัยเอเชียน
นางสาว ษมาพร   บุตตะโยธี วิทยาลัยสันตพล
นาย เจริญชัย   พรไพรเพชร วิทยาลัยสันตพล
นาง อรทัย   เจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว ณัฎฐณิชา   รักษาวงษ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาย วิชิต   สุขสราญ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาง ชุติมันต์   อินตา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รองศาสตราจารย์ เดชา   พวงดาวเรือง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว นพมาศ   วงศ์โสภา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาง ชไนพร   สิงห์ตระหง่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาย ธาตรี   คลังนาค มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย   สิทธิกรณ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว วรันลักษณ์   ภักดิ์ใจดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี   รามนัฎ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาย อริญชย์   ณ ระนอง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว ธนัชพร   ละอองศรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว สุนันทา   พรเจริญโรจน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาง ธิดา   จินดามณี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาย เกียรติสกุล   ชลคงคา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว พิมล   จงวรนนท์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นาง กฤติมา   เหมวิภาต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส   สินธุประมา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาว อารียา   ศรีประเสริฐ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นาย เสงี่ยม บุษบาบาน   16/10 ม.2 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นางสาว ศิริวรรณ   ตันย้ง วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
นางสาว เปรมสุดา   จิ๋วนอก วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
นางสาว สุดารัตน์   สุวารี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
นาง สลักจิต   นพคุณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลยา   ชูประดิษฐ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
รองศาสตราจารย์ ผ่องพรรณ   รัตนธนาวันต์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
นางสาว บริสุทธิ์   ผึ่งผดุง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
นาย สรยศ   รุ่งเรือง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
นาง เรณู   จันทะวงศา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
นางสาว จุฬาลักษณ์   เตชะวัฒนะกิจกุล วิทยาลัยดุสิตธานี
นาย จอมทัพ   ขวัญราช วิทยาลัยดุสิตธานี
นาย พนิต   มงคลธรรม รัตนะ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว วีริสา   โชติยะปุตตะ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว วรนุช   วุฒิอุตดม วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว วิศนี   ยอดสกุล วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว กัณฐิกา   บรรลือ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว สกุลรัตน์   ช้างแก้ว วิทยาลัยดุสิตธานี
นาง อัญชลี   เสรีทวีกุล วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว พิชยา   นรนิติผดุงการ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว ลภัสรดา   มุสิกวงศ์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว นิศา   บูรณภวังค์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว สิริพันธ์   พันธุ์พิพัฒน์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นาย ณัฐภัทร์   สุรินทร์วงศ์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว กาญจนา   อะช่วยรัมย์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นาย ไวพจน์   ปัจฉิม มหาวิทยาลัยตาปี
นาง ดวงตา   อินทรนาค มหาวิทยาลัยตาปี
นางสาว ภัทรสณี   วงศ์ชัย มหาวิทยาลัยตาปี
นาง พัทยา   ซิ่วมณี วิทยาลัยทองสุข
นางสาว พรชุลี   มีสีผ่อง วิทยาลัยทองสุข
นางสาว สุชบา   วสุนันต์ วิทยาลัยทองสุข
นาย พุทธินันท์   นาคสุข มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นางสาว อนุมาศ   แสงสว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นางสาว วัลลภา   ศรีทองพิมพ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นาย อภิเทพ   แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว อัญชลี   เหลืองอ่อน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว เบญจวรรณ   ปฐมวัฒนานุรักษ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นาง พรทิพย์   อรรถวิเวก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
รองศาสตราจารย์ บุญมาก   ศิริเนาวกุล มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว รัตนพร   ลาหล้าเลิศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว ชุณัชนุธัญญ์   เฮงสิ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว ภคมณฑน์   สาสะตานันท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นาย วสันต์   หอมจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
นาง พรพรรณ   สมินทร์ปัญญา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง สมพร   อุตสาหรัมย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว อรเพ็ญ   พงศ์กล่ำ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว จันทนา   หล่อตจะกูล มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว อำไพวรรณ   ทุมแสน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว นิราศศิริ   โรจนธรรมกุล มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว เสาวนีย์   ตันติพูลวินัย มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง สุดาพร   สถิตยุทธการ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว กฤษณี   กลิ่ทอง มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว เสาวภา   วิชิตวาที มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง สุภัจฉรี   มะกรครรภ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง อัมพร   เนียมกุลรักษ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง อัมพร   เนียมกุลรักษ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง นารี   ญาณิสสร มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง วัลลี   พุทโสม มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาย ดำรง   สัตยวากย์สกุล มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นางสาว นฤมล   แก้วดวง มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นางสาว พิมพา   ชีวาประกอบกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นางสาว ภุมริน   อินทชัย มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาง สุนิษา   ทาทอง มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาง ธารทพิย์   กิจจรูญชัย มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาง ภัทราภรณ์   แพงพงา มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาง เพ็ญสุข   เกตุมณี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นางสาว สุจารี   เวียงสมุทร มหาวิทยาลัยเนชั่น
นาย จิรศักดิ์   ประทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
นาย กาญจนศักดิ์   จารุปาณ มหาวิทยาลัยเนชั่น
นางสาว วิริยาภรณ์   แสงศรี มหาวิทยาลัยเนชั่น
นางสาว ไพรวัลย์   มะณู สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว ศนิศา   บูรณจินดา สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว อัญธิกา   พิกุลแก้ว สถาบันรัชต์ภาคย์
นาง รมณีย์   เสียงเพราะ สถาบันรัชต์ภาคย์
นาง รมณีย์   เสียงเพราะ สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว สุรินทร์   มรรคา สถาบันรัชต์ภาคย์
นาย กฤตภัทร   บุญญรัตน์ สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว อัญชลี   เกตุจันทร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว เนรมิต   ธานีพูน สถาบันรัชต์ภาคย์
นาย สมศักดิ์   โล่วิศาลมงคล สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว ขวัญรพี   ศรีใส สถาบันรัชต์ภาคย์
นาย พิมพฤทธิ์   เที่ยงภักดิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์
นาย ศักดิ์สิทธิ์   ขัตติยาสุวรรณ สถาบันรัชต์ภาคย์
นาง จิตรเลขา   ทาสี สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว ศรีมณา   เกษสาคร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นาย อัมพร   มนมิตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นาย คอเหล็ด   หะยีสาอิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นาย ซบรี   หะยีหมัด มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นาย ซบรี   หะยีหมัด มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นาย ฆอซาลี เบ็ญหมัด   นาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนีย์   สุขชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาย บัณฑิต   ปานโศก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว อิงอร   สุทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาง มิตภาณี   พงษ์พัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาย สาโรจน์   เผ่าวงศากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย   ประหยัดวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพันธ์   โชคอุดมชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว รัฐทิตยา   หิรัณยหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาง กุลวิตรี   พรํ่ารุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว เอื้อมพร   ศรีกรด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว ณัฐณิชา   ทวีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว สุนันท์   ตติยก้องเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว จุฑารัตน์   จันทนเสวี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว ปวริศา   วิริยนุกูลทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาย ณรงค์   พันธุ์คง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว กนิษฐา   บุญฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาง กัญญ์ธนกานต์   มีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาง ดารัณ   แพลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว อุบลนภา   อินพลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาย ฉัตรชนก   จรัสวิญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว ชรินรัตน์   บุญมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาณิสรา   จรัสวิญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว สุนันท์   แหวนประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์   แจ่มผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว พันทิพา   เย็นญา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว ศิริลักษณ์   อัศวทรัพย์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว ณัชชารีย์   กุศลธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร