การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน
29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 (ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี)
[ ตามที่เลือก ] [ทั้งหมด]
ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน

นาย มณฑล   สรไกรกิติกูล AIT
นางสาว ดวงสมร   สุวรรณปราโมทย์ ดวงสมรทันตแพทย์ 56/129 ซ.รามอินทรา34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10230
นาง สุจิมา   ติลการยทรัพย์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาย ชาลี   ศิริพิทักษ์ชัย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นางสาว สัมฤทธิ์   ขวัญโพน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาง นงลักษณ์   คำสวาสดิ์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาง จารุณี   อินทฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาง อรุณี   ศรีสุยิ่ง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นางสาว นิตยา   กออิสรานุภาพ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
นาย สมยศ   ชี้แจง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นาย สมยศ   ชี้แจง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นาย นัฐวุฒิ   สุริยะ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
นางสาว นพลักษณ์   หนักแน่น -
นาย สยาม   ค้าสุวรรณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
นางสาว สังวาล   สุวรรณปราโมทย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ข้าราชการบำนาญ)
นาง วัลย์ภา   ฉายศรี สมศ./บริษัท กรุงเทพการประเมิน
นางสาว จิตสุดา   เพ็ญศิริวรทรัพย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 02-938-7058-65
นาง จีระพร   พรหมโลก 196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
นางสาว จันทร์เพ็ญ   สุนารักษ์ 196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
นาย วิพล   สุขวิลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย
นาย นพสิทธิ์   วิมลพุฒิศักดิ์ อิสระ
นาย ภวัต   สาดแสงจันทร์ 224/49 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม 10100
นาง อมิตรา   จิตรานุกิจ กรมยุทธศึกษาทหารบก
นาง อมิตรา   จิตรานุกิจ กรมยุทธศึกษาทหารบก
นาง ทิพย์   นิลนพคุณ สมศ
นาง แสงเดือน   จักรพันธุ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 19/1 ถ.สุขุมวิทย์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
นาง เพขรไพลิน   พิบูลนิธิเกษม 353/173 หมู่บ้านเดอะคอนเนค สีกัน ดอนเมือง กท
นางสาว ฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก แขวง วชิระ เขต ดุสิต กรุงเทพ 10300
นางสาว สุพจี   สุภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
นาง พรพิมล   ธุวสินธุ์ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
นางสาว บุษราภรณ์   ช้างเจริญ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนน เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
นาง กัญญา   ทองมั่น สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาง ธัณยพัฒน์   เยี่ยมสถาน สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาง วัลลา   นาฏประเสริฐ สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาง รัชฎาภรณ์   จันทร์ทอง สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาย จารุชา   จันทสิโร สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
นาย กิตติ   พุกพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
นางสาว นุชรี   ยังอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
นางสาว วรพิชชา   บุตรดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ปริชาติ   เบ็ญจวรรณ์ สกอ.
นางสาว ปริชาติ   เบ็ญจวรรณ์ สกอ.
นาย คณา   รักษาบุญ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง สุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ   Mrs.Suwathana Chitrattana-aroon 847/1 ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
นาย อลงกรณ์   ดาราวรรณกุล Ducommun Technologies
นางสาว นพรัตน์   ประสาทเขตการณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว สุพัตตรา   อุปฐาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง เครือวัลย์   แย้มปรางค์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ศุภลักษณ์   โอสถานนท์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาย กฤตติพัฒน์   ชื่นพิทยาวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว สุพิมพ์ชนก   ไม่โรยรส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ศุภมาส   ลิมาวัฒนชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว สุมณฑา   เมืองศิลปศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง มยุรี   สิงห์ไข่มุกข์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว นุชนภา   รื่นอบเชย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาย พิเชษฐ์   พุมมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง อัจฉรา   ปัทมวิภาค สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว กรุณา   ต่อเติม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว รัชดา   ชัชวาลย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว จันทร์สุดา   นกน้อย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ชนิชา   ชัยภูมิธนโชค สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว วินันดา   แสงทอง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว ศิริญญา   กันทะมูล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาง ชนิดาภา   ภู่เกิด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาว รพีพร   จินะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาย ทักษ์   ทองภูเบศร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง สุวัชรี   อินทรวิจิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ฐิติพร   ชูศิลป์ทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดาว   นันทโกมล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง แววเนตร   แม้นศรีพัฒนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว เดือนเพ็ญ   ลำพูน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา   นพพรพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ปริญญา   ขาวผ่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ใจทิพย์.   ณ สงขลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว โสมฉาย   บุญญานันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว อรุณี   หงษ์ศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว อาทิตยา   ดวงมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี ทัยทิมไทย   ชัยสัมฤทธิ์โชค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชัย   ธีระเรืองไชยศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสลัย   กัลยาณพจน์พร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตย์   นิธิธนากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริฉันท์ สถิรกุล   เตชพาหพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ศรเนตร   อารีโสภณพิเชฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา   เสรีธนาวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ สราวุธ   อนันตชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย จิรยุทธ์   สินธุพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ปรีดา   อัครจันทโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นิภาพรรณ์   แก้วสุวรรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ผาติรัตน์   จุลทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตยา   โตควณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ธัญญรัศม์   วิมลเศรษฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง อารีรัตน์   จุติการพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ศิรินาถ   ทัพแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง วรัท   ไชยสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง จินตนา   หัตถโกศล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว อุ่นใจ   ช่วงฉ่ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นฤมล   อ่อนภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย วิบูลย์   คงดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ธงชัย   ปิติมนัสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย กฤตพัฒน์   อัคคภูริวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย วิชญ   เกียรติยิ่งอังศุลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว วัชรินทร์   ฐิติอดิศัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบ   กรณีกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว กัญญา   รุ่งแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์   พลสารัมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธวัศ   สัมพันธพานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว กุนทินี   สุวรรณกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ดวงเดือน   บัวแพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย สมชาย   ชินสงวนเกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ศุกรินทร์   วิมุกตายน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ   ตันธนะเดชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ธนสร   ตันศฤงฆาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ศิวาพร   แพ่งนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง กนกนภัส   สินเสนาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ อาภาณี   เหลืองนฤมิตชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี   ปัทมะศังข์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ภูมิรัตน์   โกกิลกนิษฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปมทอง   มาลากุล ณ อยุธยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว บุญธิศา   วิสาหชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นันทา   ศรีส่งทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นันท์นภัส   บุญทองงาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลธรรม   เสนาะพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง สมศรี   พินัยนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ขนบพร   วัฒนสุขชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย อภิชาติ   กาญจนทัต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ   เพชรจันทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว พรทิพย์   เอื้ออภัยกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ   พันธุมนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญโชติ   เผ่าสวัสดิ์ยรรยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว วิภา   จารีวงศ์ไพบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง รักชนก   คชานุบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ยุรวัฒน์   คล้ายมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง สุรีรัตน์   บุณยะเสน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ระเบียบ   แสงจันทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ชัชวาล   ศรีสละ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ   เหมชะญาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง อัญญมณี   บุญซื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ปัทมศิริ   ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิลักษณ์   ขยันกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ยุวดี   แจ่มกังวาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นวลทิพย์   กมลวารินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว กัลยา   ลิ้มฮกไล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว นุชจิรา   โตชัยภูมิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ดุษฎี   คนแรงดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ อุดมลักษณ์   กุลพิจิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว จุฑารัตน์   ตาปนานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาง ฉัตรวรุณ   สุดใจประภารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ธเนศ   ดาวรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์   งามเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นาย พงษ์ศักดิ์   แจ้งจอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาว นงนาฏ   พัวประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาว สายชล   เต็มพร้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาว ทิพวรรณ   จันทพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาว พัชรินทร์   รอดชูแสง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาว ณัฏยา   เบ้าสุภี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาย จิรพัฒนื   ธารีสืบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาง มุกดา   เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาง กัลยาณี   รัตนวราหะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว วลัยพรรณ   วัดแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว วาสิฏฐี   ไวตี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ วรรณดา   สุจริต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาง มณฑ์ภัสสร   สุวรรณาพิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว เพชร์รัตน์   โชครุ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว จรรยา   จัตตานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาย ประหยัด   สุตเศวต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาง คณิศร   สัจจะธีระกลุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว ลดาวัลย์   วชิรเมฆากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว พูมิชาติ   เอียดแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นาย ปัญญา   เหล่าอนันต์ธนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาว ศิริวารินทร์   วานมนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย สุรวุธ   พุ่มอิ่ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาว ธนิตา   เสนชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ศีขรินทร์   สุขโต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์   ธิติเมธาโรจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย วรลักษ์   ศรีอนันต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย เอกลักษณ์   ขาวประภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาว ภาวนา   กิตติวิมลชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย จิระศักดิ์   สาระรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์   คำประกอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์   แป้นแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์   วัฒเนสก์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ   นฤนาทวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาว รสริน   โอสถานันต์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาย ณฐรัช   ทองเจิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาย ณฐรัช   ทองเจิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สรศักดิ์   ลี้รัตนาวลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาว ศิริรัตน์   ศรีประวิชกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ถวัลย์   ฤกษ์งาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นาง ชนันดา   ธีญะวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นาย จุรินทร์   สุนิตย์สกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นาง แสงเดือน   ตันตราวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นาง อัญชสา   แก้วเก้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว ชมัยพร   หวานแท้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว วราภรณ์   ไหลนำเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว เพ็ญปภา   เฟื่องอักษร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว ปัญจพร   ดิษฐทิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ   วัฒนเรืองโกวิท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
นางสาว จริยาภรณ์   ตาปิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มพันธุ์   ธรรมสโรช มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว วิรงรอง   สิตไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว เกศสุดา   เทพยศ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว อรอนงค์   บินสมประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว ปุณยนุช   พินชู มหาวิทยาลัยมหิดล
นาง อรุณี   ลีศิริชัยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว วัลลภา   โพธิ์เหมือน มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว นุชจรีย์   หงษ์เหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว พัชดาพรรณ   อุดมเพ็ชร มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว พชร   แสงแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว พรรณิการ์   พุ่มจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว รัชฎาภรณ์   นะมาเส มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ กุลนารี   สิริสาลี มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย พรภิรมย์   หลงทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย สุเทพ   ธุระพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์   ทิพย์สุวรรณกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ สมพล   ทุ่งหว้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นาย ธีระวัฒน์   จันทึก มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาย สินธุวัฒน์   ฤทธิธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นาย จตุพล   ยงศร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย ศิวะ   ผาสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศิริขวัญ   ญาณปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ฐิตินันท์   สัมมานุช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ธิดารัตน์   วงษ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ขนิษฐา   สินสงวน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว สุประวีณ์   บวรวิศวยศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว สุธาทิพย์   เดี่ยววานิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จิรนุช   วงษ์อารักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว เบญจวรรณ   เกษร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จุฬาพร   แสงสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จิตชญา   บาลโสง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว วรรณชรี   แต้มพรมรินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว พรพรรณ   ครอบทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ สุทธิวรรณ   พีรศักดิ์โสภณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว รัตนาพร   สงวนประสาทพร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว พนารี   สายพัฒนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว เปี่ยมสุข   ทุ่งกาวี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาง รังรอง   สีทองดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย ณรงค์ศักดิ์   สว่างวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศรัญญา   ยี่ซ้าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว รณิดา   เชยชุ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จิตราวดี   เรืองไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ กัญญดา   อนุวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศิรยา   คันธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาง สุพรรณี   เชษฐ์เชาวลิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว แสงจันทร์   หวานอารมย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว วราพร   ภัทราลดานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาง นฤมล   ศิระวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ณัฐชา   ประภารัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศิริลักษณ์   ขันธวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย หัสดินทร์   สอนปะละ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว จันทร์จิรา   อินทนาคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ณิชาภัทร์   จาวิสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว อัมพวัลย์   วิศวธีรานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจีพร   วงศ์ปรีดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว นางสาว   สิิรินันท์ พงศ์เมธีกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย   วารีสอาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ศุมรรษตรา   แสนวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ เยาวพา   เดชะคุปต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ธนัตพร   ชาติสุภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาง แสงจันทร์   เหมเชื้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ณสรรค์   ผลโภค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย   วารีสอาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว อมรมาศ   กีรติสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว นวรัตน์   อิงอนุรักษ์สกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว ธีรดา   เดชโพธิ์พระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย วุฒิภัทร   ศรีภัทรโชติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาว พรพิมล   แสนเสน่ห์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาย ดนุพล   วัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาย ดนุพล   วัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นางสาว เสาวลักษณ์   สรรเพชร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศาล   มหาสิทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาง วนิดา   วิสุทธิพานิช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
รองศาสตราจารย์ ทวิมา   ศิริรัศมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาง สุจิตรา   รัตนสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นางสาว ศศิธร   อินทร์ศรีทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุชา   ตรีศิริโชติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาย วรพล   อร่ามรัศมีกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ศาสตราจารย์ วุฒิชัย   ธนาพงศธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาย อรุณชัย   แสงพานิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นาง กันยปริณ   ทองสามสี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว กิตติยา   แสะอาหลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว ปรีญาภรณ์   สุขจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว วันดี   อุดมอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว ขจรพรรณ   ชัยเดช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว สิริอร   ตระกูลเมฆี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว เจนวดี   หิรัญรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว กุสุมา   อชิรเสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาว กิติมาพร   ชูโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นางสาว ทัศนีย์   พรกฤษฎากุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว วันดี   ปทุมเมือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมพร   พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง นิภาพร   ภาคอุทัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ อรรฆย์คณา   แย้มนวล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว เกษณี   สุจริตจันทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว ศศิกานต์   เกิดแสงสุริยงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว มนัญญา   ศรีวิโรจน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง นพวรรณ   จารุโรจน์เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว พรทิพย์   ทองคำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว ฉันทนา   บุญไชย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง ณฤดี   ฐิติธราดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สุณี   ภู่สีม่วง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง ชรัญรัสส์   หมื่นละม้าย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง อมรา   พินิจไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว นิตยา   สายสวาท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง นัฏฐวี   มากดำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาย ทิพย์พงษ์   สรรพวัฒนาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง นันทวัน   ศรีภูมิพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง ศรัณย์พัฒน์   ลาวัลย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว นงลักษณ์   คงคาดิษฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมใจ   พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สุพัตรา   คูหากาญจน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์   บุณยรัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ศุภณี   เรียบฤกษ์เลิศหิรัญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ศุภณี   เรียบเลิศหิรัญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว สิริรัตน์   สัมพันธ์ยุทธ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ จันทนา   ทองประยูร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ธิติพัฒน์   เอี่ยมนิรันดร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาว อุไรวรรณ   นำแสงวาณิช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะศิริ   เรืองศรีมั่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาย สรายุทธ   ยหะกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ศรีธนา   บุญญเศรษฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์   แป้นสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาง เสมอมาศ   ลิ้มจำเริญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาว ทิพวรรณ   แม่นสำรวจการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาว ฐิติภรณ์   พันธุ์ประภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาย รักชาติ   แจ่มจันทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาย ณัฐ   ดีร์โจซูโบรโต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาว กมลวรรณ   ถิ่นหัวเตย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ กัลยาณี   เสนาสุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาง นวนจันทร์   หัสดง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาย ภาณุวัฒน์   ภูมิศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นาง นันท์นพิน   อรัณยกานนนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง พิชญดา   พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ เพ็ญรัตน์   หงษ์วิทยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง วราภรณ์   ฟูกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง ชญานุช   วรรณดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง นัฏฐภัค   โรจน์คณรัชต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาว ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ
นางสาว ภัทรสุดา   กันใจแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ
นางสาว เยาวลักษณ์   อภิวัฒนเสวี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
นาย ณรงค์   โยธิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
นาย อนุสรณ์   จำปัเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นาย ปิยะชาติ   โชคพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย เทวินทร์   จันทรศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว อรทัย   แสงธำรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาง สมพิศ   อยู่สุขสว้สดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย ภาศกร   พันธุ์รอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว อรสา   ศิริราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว ฉัฏฐมณฑน์   วงศ์จำรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร   แซ่ลี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว วันวิสาข์   ไทยวิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา   ทองดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว วิทยาภรณ์   เคียงศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว อรชุมา   ศีลเตชะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว ทิพยา   จินตโกวิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว กฤตยา   ทองผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาง กุศลิน   บัวแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว นภัสสร   เรืองสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สุภาสินี   ศรีจามร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย ฐปนพงศ์   นิวัตรอมรรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว พัชรี   ชูชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สิริวัฒนา   คุ้มทองมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย ปิยะ   ดโนทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว มนินทรา   ทุมโฆสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สุภาพร   สุขเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว เบญจมาศ   จงรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาง วันศิริ   เจาตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย รัฐพล   คำนวนสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สุกัญญา   เนตรน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาว สุกัญญา   เนตรน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ กมลวัลย์   ลือประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาง กันต์กนิษฐ์   ขวัญพฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาย อำนาจ   ขาวเน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราพร   เหลือสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว วันเพ็ญ   เกิดศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว คมคาย   ทองปลิว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ชณัฐตา   พุกทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ชุติมา   อนุวงศ์นวรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว รัตนา   คงบุญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ชุติมา   อนุวงศ์นวรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาง เพ็ญศรี   ผลพินิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว กนกลักษณ์   เพ็ชรรัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ปัญญา   โพธิ์ฐิติรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาง วนิดา   ศุภเจียรพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว วิชญดา   วรกาญจนานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ณิศวรา   จันทร์เพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาง วรณันส์   สกุลวงศ์หิรัญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาง วิมลลักษณ์   เทียนจิ้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว กิ่งทอง   ยงยุทธมีชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาว จันทนา   พรหมศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาว รุจิรัตน์   ชุมใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาว ฐิติกา   จันทร์หล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นาง ณัฐกานต์   จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาว ณรัญญา   มีชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาว ธัญฉัตร   ศรีธัญรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นาง รัชฐา   ราตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาว ศรีสดา   ไพศาลสกุลชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาว อารียา   ทองชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพรรณ   ธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นาย ชูไท   วอทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นาย สุรชัย จูมพระบุตร   Surachai Joomprabutra, Ph.D. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นาย สุรชัย จูมพระบุตร   Surachai Joomprabutra, Ph.D. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา ซาฮีร์   Asst. Prof.Dr. Inthira Sahee มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาว จันทร์พร   สุดจำนงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย พิชิตร   มีพจนา มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี   รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง เวธกา   กลิ่นวิชิต มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย เอกลักษณ์   จุ่นเจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย วัลลภ   ใจดี มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง พัชรี   ราวีศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง ศุภางค์   ประเสริฐลาภ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ศรัณยู   รพีอาภากุล มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย อัครานนท์   จิตดี มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง วนัสรา   เชาวน์นิยม มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ถิรวุฒิ   จันทร์ขาว มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ถิรายุ   เทพสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว พัชราภรณ์   ศรีบัว มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว นุภาพรรณ   ปลื้มใจ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สุธารินทร์   ฐิติสุนทรลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สวามินี   ธีระวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ชลันดา   พันธุ์พานิช มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง อุษาวดี   ตันติวรานุรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา   คชประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง พอจิต   นันทนาวัฒน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ปิยะพร   ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว จริยาวดี   สุริยพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย รัฐกาล   จันทรศร มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย อภิศักดิ์   ไชยโรจน์วัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ เกษม   พิพัฒน์ปัญญานุกูล มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ประสิทธิ์   พงษ์เรืองพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง ธนิดา   จุลวนิชย์พงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ธนะรัชต์   อนุกูล มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ธนะรัชต์   อนุกูล มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง อรพร   สดใส มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ลักษณารีย์   สุริศร มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย อิทธิพัทธ์   โยธะพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ศิริพร   รูปเล็ก มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง กมลมาลย์   ศรีโพธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สมฤทัย   ธีรเรืองสิริ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง วันทนา   กิติศรีวรพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สมหมาย   ลิ้มปิติพานิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สิริลักษณ์   รัตน์วิทยากรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ภารดี   ปลื้มโกศล มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว กุลญาดา   เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย สุพัชชัย   โรจนศิริพงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง รัศมี   ปานดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย นิพนธ์   สุขวิลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง นิตยา   ปานเพชร มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย โอฬาร   ถิ่นบางเตียว มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย กิตติชัย   ขันทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง จิตสวาท   ปาละสิงห์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว พวงทอง   อินใจ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ศักดิ์ชาย   มุกดาเสถียร มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว วชิราภรณ์   ทิพย์รักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมถวิล   จริตควร มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สุภาวดี   วาทีธรรมคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว นงลักษณ์   ทองเลี่ยม มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว อรวรีย์   อิงคเตชะ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย สิริเชษฐ์   รัตนะชิตธวัช มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว นุสรา   จิตตเกษม มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สุกัญญา   ยิ้มใย มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว จีรทรรศน์   ใจจริง มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง สริยา   วิริโยสุทธิกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว สาธิญา   อาจริยาภิบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว รัชนี   ไกรคุ้ม มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว เยาวลักษณ์   แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ปณิตา   แฉ่งสงวน มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย เจริญ   ชินวานิชย์เจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว อารีวรรณ   หัสดิน มหาวิทยาลัยบูรพา
นาง รจเรข   สายคำ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว อรวรรณ   ชัยทวิชธานันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย ชนะชัย   ณ วิเชียร มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว พิชญานนท์   กรึมสูงเนิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย ธนวุฒิ   พูลเขตนคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว พรศิริ   ชัยมงคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว เพ็ญนภา   สอนสารี มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว พจนีย์   สีเอี่ยม มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย พรภิรมย์   อ้นมาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว รัตนา   สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ อรุณี   อ่อนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว กนกพร   ตฤปอัชฌา มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาง จินตนา   พนมชัยชยวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ปฐมศก   วิไลพล มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาง เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ วัฒนา   พัฒเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนามัย   นาอุดม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี   รุ่งรัตนาอุบล มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว จิราพรรณ   งามเลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาว วรางคณา   วิหครัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย กัมปนาท   อาชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาว สมสมัย   บุญทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาว สมสมัย   บุญทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาว สันศนีย์   มะชิมะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นาง พัชรี   ชุมทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาง อุทัย   ศิริคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์   มีสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว ศิริพร   เพ็ชรมณี มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาง วีณา   ลีลาประเสริฐศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาง ฐิติมา   พระธาตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว ปิ่นปินัทธ์   ดำนุ้ย มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว รัชนีย์   ศรีศักดา มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว วิมลรัตน์   พูลศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว พรชนก   ตรีพรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว กมลรัตน์   ธนะเสวี มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย วุทธิรังสรรค์   ณรงค์ชาติโสภณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว รังสิมา   เชื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย สนทรรศน์   แย้มรุ่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย ชุติมันต์   เจริญลาภ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว ดุสิดา   แก้วสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาง สมฤทัย   ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว สุวาที   อภิบาลภูวนารถ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว ชุติวรรณ   เอี่ยมถนอม มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย วุฒิกร   พรพัฒนกุลชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาว อรนุช   อิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาว เสาวลักษณ์   นุ่นเกลี้ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาว ศิริพร   ศิริมานะกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นาง พรทิพย์   บุญจุน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นาย ชัยยุทธ   มณีฉาย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาว ศิริวรรณา   กราปัญจะ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นาง วัลลภา   คชภักดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาว ระวิวรรณ   พุฒทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาย อวยพร   เรืองศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาย ชัยรัตน์   แซ่สุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ อมรา   ช้างทรัพย์ฺ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาย ชัยพงศ์   แกล้วกล้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ รศ.   สุนทรี ภานุฑัต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสาว นูรีมัน   ดอเลาะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์   โพธิดารา มหาวิทยาลัยนครพนม
นาย ยุทธพงษ์   ยะตา มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาว อำนวยพร   ขัติวงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นาย วุฒิชัย   ไชยรินคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
นาง จารุวรรณ   โปษยานนท์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นาง ธัญญ์พิชฌา   สิงห์สถิตย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาว สรณี   เกิดทอง มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ สุภกร   พงศบางโพธฺ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาว ศรัญญา   รณศิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาย ระติกรณ์   นิยมะจันทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฑา   เมืองทรัพย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาว ศิริพร   กนกชัยสกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจะ   นิสสัยสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาย จักรกฤษณ์   โปณะทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ทิพรัตน์   วงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง พีธะกัญญ์   สุขโพธารมณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง รุ้งลาวัลย์   สกุลมาลัยทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง วนิดา   คูชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีชัย   ออสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง ภุมรี   บัวสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง สุนทรี   รัตภาสกร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง พิจิตรลักษณ์   ภู่ศิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาว ยศสินี   วิพัชนานนท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมยศ   วัฒนากมลชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาว อติภา   อ่องเอี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาย เกรียงไกร   รอบรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาง รณิดา   รัตตากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
นางสาว ฐิติรัตน์   เกิดหาญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
นาย วรพงศ์   พิรอด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัณฐกร   อู่อ้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงศ์   มาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
นาย อนิรุทธ์   เสวกอาภรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นางสาว เบญจวรรณ   อยู่ถาวร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นาง ประภัสสร   จุลเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นางสาว จีราภรณ์   ขัตมงคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นางสาว พรพรรณ   วีระแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นาง พีณา   จันทะแก้ว มหาวิทยาลัยพายัพ
นางสาว มาลีวัลย์   สุยะลังกา มหาวิทยาลัยพายัพ
นาง จงกลณี   อัศวเดชกำจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางสาว สุชาดา   โรจนาศัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ กาญจนา   มณีแสง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
นาง ยุพาพร   ฉัตรวุฒิชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
นางสาว ชนธัญ   ศรีนาวาวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
นาย ปุรินพัฒน์   วาณิชยานนทกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว ศิรินทร   มีขอบทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาง พรจักรี   พิริยะกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว จารุณี   คงเมือง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย โชคชัย   จาดเมือง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว ศศธร   ชินชู มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย ประเสริฐ   ผลามิตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว ฉลวย   มรรคชีวะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาง กัลญา   โอภาสเสถียร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย เกริกวิช   สง่ากิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว ฐปนีย์   ทองปั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย ชิษณุพงศ์   ทองพวง มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นาง เบ็ญจวรรณ   พุทธิอังกูร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นาง เสาวนีย์   กานต์เดชารักษ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นาย พงศ์ปณต   หาญพิพัฒน์พงศา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว ลดานาถ   สุขพัฒน์ธี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว สุวิมล   จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาง วัชริณี   ตระการสาธิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาง หม่อมหลวงสรสิริ   วรวรรณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา   ภัทราวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร   เสริตานนท์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว ณัฐฐา   รัตนปัญญา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาย เอกลักษณ์   พิเชฐโสภณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาย ศุภกิจ   เศิกศิริ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว เพ็ญวิษา   วัฒนะปรีชานนท์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นาย สุทธิพงศ์   วรอุไร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว ดวงใจ   โภชนจันทร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว มนัญณัฏฐ์   โภชนจันทร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว ดารุณี   มีชัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว กนกรัตน์   เพ็ชรกอ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นางสาว บุษยารัตน์   จันทร์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์   สระมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว พฤกษา   ดวงผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว กนกวรรณ   เขียววัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา   สืบขำเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว ฐิตารีย์   ขำทับทิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว โสรวีร์   ดำริห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศาสตราจารย์ จิรยุทธ์   มหัทธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาว ธิราภรณ์   กลิ่นสุคนธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง นัยนันทน์   จงสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว อรรถญา   พิกุลพารุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว กัลยรัตน์   หล่อมณีนพรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ณิชาภัทร   ฉายศรี มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง อริสรา   ธานีรณานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ุสุนิสา   สุคันธปรีชา มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ปัทมา   ศรีบัวเอี่ยม มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง พรรนิภา   แดงเลิศ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ราณี   ถนอมภูมิ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวรรธน์   ปาณะสิทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง เปรมารัช   วิลาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภัทร   ทรงศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นาย เรืออากาศโทประพนธ์ จิตตะปุตตะ   อาจารย์ประจำสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว สุวรรณี   มงคลรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรพรรณ   เจนวาณิชยานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นางสาว อรวรรณ   ศรีวิรัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นาย สมโภช   วัฒนไวฑูรย์ชัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นางสาว นันทนิตย์   แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นางสาว ณพัสนันท์   บุญเดช มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นาง ยุพาวดี   เหล่าเลิศชัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาง ยุพาวดี   เหล่าเลิศชัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาย สรณะ   อรุณรัตน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี   นนทแก้ว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นางสาว นรนุช   ไผ่แก้ว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาง นารี   อาจวาริน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาง ลอร่า   พรหมกสิกร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นาย เรืออากาศโทประพนธ์ จิตตะปุตตะ   อาจารย์ประจำสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชธานี
นาง ธนวรรณ   แฉ่งขำโฉม มหาวิทยาลัยธนบุรี
นาง ธนวรรณ   แฉ่งขำโฉม มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางสาว จิรนันท์   กมลสินธุ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นางสาว เนาวรัตน์   ปิ่นอำนาจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย อัธยา   สังฆ์สกุล มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นางสาว รษา   ทองคงอยู่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาง ปานทิพย์   แสนสง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นางสาว จันทร์เพ็ญ   ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย วิรัช   กาฬภักดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย สุรพงษ์   วิริยะ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย กฤษณะ   ดาราเรือง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาย สัญญา   ระบอบ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาง กนกทิพย์   บำรุงศรี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นาง เยาวเรศ   กาฬภักดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุลักษณ์   ศรีบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญญา   ปานเจริญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ อุษา   บิ้กกิ้นส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวร จะนู   นายวันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวร จะนู   นายวันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวร จะนู   นายวันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาว สุชาวดี เดชทองจันทร์   Suchavadee Dejthongjun มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยพร รัตนเศรษฐ   walaiporn Rattanaset มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นาง พรนิภา   จันทร์น้อย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาย สัชฌุเศรษฐ์   เรืองเดชสุวรรณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาย วินัย   ไชยวงศ์ญาติ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาย เฉลิมชนม์   วราหลิน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นางสาว วลัยพร   เตชะสรพัศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาง จันทรืจิรา   ม้าลำพอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาง พรรณิศา   คำภูเวียง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาย เสฎฐวุฒิ   หนุ่มคำ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นาง บุษยา   วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ สงวน   วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ พงษ์จันทร์   จันทยศ มหาวิทยาลัยเอเชียน
นางสาว ษมาพร   บุตตะโยธี วิทยาลัยสันตพล
นาย เจริญชัย   พรไพรเพชร วิทยาลัยสันตพล
นาง อรทัย   เจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว ณัฎฐณิชา   รักษาวงษ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาย วิชิต   สุขสราญ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาง ชุติมันต์   อินตา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รองศาสตราจารย์ เดชา   พวงดาวเรือง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว นพมาศ   วงศ์โสภา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาง ชไนพร   สิงห์ตระหง่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาย ธาตรี   คลังนาค มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย   สิทธิกรณ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว วรันลักษณ์   ภักดิ์ใจดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี   รามนัฎ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาย อริญชย์   ณ ระนอง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว ธนัชพร   ละอองศรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว สุนันทา   พรเจริญโรจน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาง ธิดา   จินดามณี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นาย เกียรติสกุล   ชลคงคา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางสาว พิมล   จงวรนนท์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นาง กฤติมา   เหมวิภาต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส   สินธุประมา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาว อารียา   ศรีประเสริฐ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นาย เสงี่ยม บุษบาบาน   16/10 ม.2 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นางสาว ศิริวรรณ   ตันย้ง วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
นางสาว เปรมสุดา   จิ๋วนอก วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
นางสาว สุดารัตน์   สุวารี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
นาง สลักจิต   นพคุณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลยา   ชูประดิษฐ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
รองศาสตราจารย์ ผ่องพรรณ   รัตนธนาวันต์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
นางสาว บริสุทธิ์   ผึ่งผดุง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
นาย สรยศ   รุ่งเรือง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
นาง เรณู   จันทะวงศา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
นางสาว จุฬาลักษณ์   เตชะวัฒนะกิจกุล วิทยาลัยดุสิตธานี
นาย จอมทัพ   ขวัญราช วิทยาลัยดุสิตธานี
นาย พนิต   มงคลธรรม รัตนะ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว วีริสา   โชติยะปุตตะ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว วรนุช   วุฒิอุตดม วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว วิศนี   ยอดสกุล วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว กัณฐิกา   บรรลือ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว สกุลรัตน์   ช้างแก้ว วิทยาลัยดุสิตธานี
นาง อัญชลี   เสรีทวีกุล วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว พิชยา   นรนิติผดุงการ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว ลภัสรดา   มุสิกวงศ์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว นิศา   บูรณภวังค์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว สิริพันธ์   พันธุ์พิพัฒน์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นาย ณัฐภัทร์   สุรินทร์วงศ์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาว กาญจนา   อะช่วยรัมย์ วิทยาลัยดุสิตธานี
นาย ไวพจน์   ปัจฉิม มหาวิทยาลัยตาปี
นาง ดวงตา   อินทรนาค มหาวิทยาลัยตาปี
นางสาว ภัทรสณี   วงศ์ชัย มหาวิทยาลัยตาปี
นาง พัทยา   ซิ่วมณี วิทยาลัยทองสุข
นางสาว พรชุลี   มีสีผ่อง วิทยาลัยทองสุข
นางสาว สุชบา   วสุนันต์ วิทยาลัยทองสุข
นาย พุทธินันท์   นาคสุข มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นางสาว อนุมาศ   แสงสว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นางสาว วัลลภา   ศรีทองพิมพ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นาย อภิเทพ   แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว อัญชลี   เหลืองอ่อน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว เบญจวรรณ   ปฐมวัฒนานุรักษ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นาง พรทิพย์   อรรถวิเวก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
รองศาสตราจารย์ บุญมาก   ศิริเนาวกุล มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว รัตนพร   ลาหล้าเลิศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว ชุณัชนุธัญญ์   เฮงสิ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นางสาว ภคมณฑน์   สาสะตานันท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นาย วสันต์   หอมจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
นาง พรพรรณ   สมินทร์ปัญญา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง สมพร   อุตสาหรัมย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว อรเพ็ญ   พงศ์กล่ำ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว จันทนา   หล่อตจะกูล มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว อำไพวรรณ   ทุมแสน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว นิราศศิริ   โรจนธรรมกุล มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว เสาวนีย์   ตันติพูลวินัย มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง สุดาพร   สถิตยุทธการ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว กฤษณี   กลิ่ทอง มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว เสาวภา   วิชิตวาที มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง สุภัจฉรี   มะกรครรภ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง อัมพร   เนียมกุลรักษ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง อัมพร   เนียมกุลรักษ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง นารี   ญาณิสสร มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง วัลลี   พุทโสม มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาย ดำรง   สัตยวากย์สกุล มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นางสาว นฤมล   แก้วดวง มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นางสาว พิมพา   ชีวาประกอบกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นางสาว ภุมริน   อินทชัย มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาง สุนิษา   ทาทอง มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาง ธารทพิย์   กิจจรูญชัย มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาง ภัทราภรณ์   แพงพงา มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
นาง เพ็ญสุข   เกตุมณี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นางสาว สุจารี   เวียงสมุทร มหาวิทยาลัยเนชั่น
นาย จิรศักดิ์   ประทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
นาย กาญจนศักดิ์   จารุปาณ มหาวิทยาลัยเนชั่น
นางสาว วิริยาภรณ์   แสงศรี มหาวิทยาลัยเนชั่น
นางสาว ไพรวัลย์   มะณู สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว ศนิศา   บูรณจินดา สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว อัญธิกา   พิกุลแก้ว สถาบันรัชต์ภาคย์
นาง รมณีย์   เสียงเพราะ สถาบันรัชต์ภาคย์
นาง รมณีย์   เสียงเพราะ สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว สุรินทร์   มรรคา สถาบันรัชต์ภาคย์
นาย กฤตภัทร   บุญญรัตน์ สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว อัญชลี   เกตุจันทร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว เนรมิต   ธานีพูน สถาบันรัชต์ภาคย์
นาย สมศักดิ์   โล่วิศาลมงคล สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว ขวัญรพี   ศรีใส สถาบันรัชต์ภาคย์
นาย พิมพฤทธิ์   เที่ยงภักดิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์
นาย ศักดิ์สิทธิ์   ขัตติยาสุวรรณ สถาบันรัชต์ภาคย์
นาง จิตรเลขา   ทาสี สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาว ศรีมณา   เกษสาคร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นาย อัมพร   มนมิตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นาย คอเหล็ด   หะยีสาอิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นาย ซบรี   หะยีหมัด มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นาย ซบรี   หะยีหมัด มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นาย ฆอซาลี เบ็ญหมัด   นาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนีย์   สุขชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาย บัณฑิต   ปานโศก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว อิงอร   สุทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาง มิตภาณี   พงษ์พัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาย สาโรจน์   เผ่าวงศากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย   ประหยัดวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพันธ์   โชคอุดมชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว รัฐทิตยา   หิรัณยหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาง กุลวิตรี   พรํ่ารุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว เอื้อมพร   ศรีกรด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว ณัฐณิชา   ทวีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว สุนันท์   ตติยก้องเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว จุฑารัตน์   จันทนเสวี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว ปวริศา   วิริยนุกูลทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาย ณรงค์   พันธุ์คง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว กนิษฐา   บุญฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาง กัญญ์ธนกานต์   มีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาง ดารัณ   แพลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาว อุบลนภา   อินพลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาย ฉัตรชนก   จรัสวิญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว ชรินรัตน์   บุญมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาณิสรา   จรัสวิญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว สุนันท์   แหวนประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์   แจ่มผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว พันทิพา   เย็นญา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว ศิริลักษณ์   อัศวทรัพย์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาว ณัชชารีย์   กุศลธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นาย เฉลิมลาภ   ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
นาง สุวัฒนา   จิตต์รัตนอรุณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ชาริสา   เบก่ากู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาว ญานิชา   จรุงจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นาย สมฤทธิ์   ถมหนวด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาว ปราณีต   ปงกันคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาว ทัศนีย์   อารมณ์เกลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว หทัยพร   วังพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว กรรณิกา   ซาซง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี   ศิริจันทร์ชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว ศิริพร   ริพล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาย ปรัชญา   ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว พยอมรัก   กันติยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาย พีราวัฒน์   เมืองชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ พิทยาภรณ์   มานะจุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาง เสาร์คำ   เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว รักษิณา   วงค์ชัยขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณี   ใจรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว กรรณิการ์   คำหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี   มณีโกศล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว นัทกัญจรีย์   ปินต๊ะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาย สัณห์ธนัช   ไชยลังการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาย สาโรจน์   สอาดเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาง สุนี   พนันตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว วิภาวี   ศรีคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา   คำนวนสกุณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา   คำนวนสกุณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาย ถนัด   บุญชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว จินตภา   อัจฉริยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว ณฌกร   จำนงค์วงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาย ปภัส   ฉัตรยาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว ณัฐนันท์   โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว ชลกาญจน์   กันธะวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว สลิลา พันชนะ   . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวิศ   จิตรวิจารณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว ปิยวดี   นิลสนธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาย วรวิทย์   ศุภวิมุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว อุบล   พวงมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาง หิรัญญา   ยงพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพินทร์   ศิริบุญมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สกล   แก้วศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาง ประพิณ   ขอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว ภัคจิรา   กาบใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว มนทกานต์   เมฆรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาง ศิริมาศ   โกศัลย์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาย ไพรัช   โกศัลย์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย   เทียนขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร   วชิรปัญญาพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นาย สมโชค   ฤทธิ์จำรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นางสาว เนตรรุ้ง   อยู่เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นางสาว อาทิมา   มาสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นาย กมลศักดิ์   วงศ์ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นาง พัชรินทร์   พลเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาว สายฝน   ไชยมาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นาง สุธีรา   เข็มทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาว สุภารัตน์   ชัยมีแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นาง อนันตกร   สุนทรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาว อาภา   สธนเสาวภาคย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ สะอาดศรี   คงนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาว ณัฐณิชา   คงพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว วิมล   เรียนสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสรณ์   จิตมนัส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว กัญญพัชร์   แซ่เฮง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว จันจิรา   นาวารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาง เบญจพร   ชนะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาง สุจิตราพร   ประสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาย วุฒิชัย   รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว นิภาพร   เรืองณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว โสภิตา   ยังเจ็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาง อนงค์   ประสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว อ่อนอุมา   ศรีธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว สุวรรณี   รับไทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์   แก้วอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว สุจินต์   จุลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาย อภิศันย์   ศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว ชาลิสา   พราหมณ์ชู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว เตือนใจ   คชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาย สมหมาย   ศรีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาย นาอีม   จันทรศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาง จิรา   ทวินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว มณฑารัตน์   ชูพินิจชนจฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว ปัทมา   คงช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว aree   saripa มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาย ธีรวัฒน์   พูลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยภรณ์   ศรเกลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิทย์   เนื่องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย   เอื้อจิตรเมศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาว วิจิตรา   พรหมจรรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รองศาสตราจารย์ เพียงพบ   มนต์นวลปรางค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นาย ภูรุจ   จันทร์สว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางสาว วิภา   การภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางสาว เบญจลักษณ์   ชิดชาญชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นาย ธัญกร   สัมมานุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นาง นันทนา   สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางสาว นิภา   ชื่นทองมอญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว นันท์นภัส   สุ่มยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาง เดือนเพ็ญ   สนแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว จรัสฉาย   อัศวเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาย คงศักดิ์   ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาง พันธุ์ธิดา   ลิ้มศรีประพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาย อดิศักดิ์   แก้วกองทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาง ชนิกานต์   คุ้มนก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาย กล้าหาญ   พิมพ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว ญาดา   ไกรกิจราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาย ธนสาร   เพ็งพุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว หทัยชนก   สว่างวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรา   วงศ์แสงเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว มณีจันทร์   มาสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว สุกัญญา   สีสมบา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิิษฐ์   ศศิวิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาง เพียรพิณ   ก่อวุฒิพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัตร   พัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาง ปถมา   เอี่ยมสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว อริศรา   นุชเปรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาย ยอดเพชร   ทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาง ฐิตาภรณ์   แหวนเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาย เอื้อบุญ   ที่พึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาย เกียรติชัย   บรรลุผลสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์   ศิริวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี   ธนวัฒน์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นาย อรรถพล   นาขวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว เนตรชนก   สีรับขวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดวงตา   สราญรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว จุฬาภรณ์   ภูมิคงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง พิกุล   สุกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว ดนุชา   สลีวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง บุณยนุช เทียบแสน   เทียบแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร   วงษ์ศรีรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ มานะ   ขาวเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง ไพรินทร์   มีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง ชญาดา   วีระพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว อรรถพร   ธนูเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง มัชฌกานต์   เผ่าสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง กมลชมาศ   วงษ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง กมลมาศ   วงษ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาย วิวัฒน์   ชินนาทศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว วีร์สุดา   พรหมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว มนสพร   ไกรสิงห์สม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว มนฤดี   ช่วงฉ่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว อมีนา   ฉายสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาย ชุมพล   จันทร์ฉลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาย ชุมพล   จันทร์ฉลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว อัฉราภรณ์   เอี่ยมสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง รัชนีกร   ดวงอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง ปิยนันท์   ลีละชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว พัทธนันท์   แสงปาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์   อนันตริยเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว ยศศิพร   สุขสำราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาย วีรชน   ผสม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาย บัณฑิต   สีจำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาย ภิศักดิ์   กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว ประณมกร   อัมพรพรรดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว สุนี   ปัญจะเทวคุปต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว ภาพิมล   ชนะพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว โศภิษฐ์สุณีย์   แซ่ลี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาย กัมพล   แหยมเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว ดุจสนีย์   สีดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาย ณัฐพงษ์   งามภักตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว นันทวรรณ   อึ่งสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว อรุโณทัย   บัวอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาง อรุณี   คำแผ่นไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา   ศรีเรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย   เพชรช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นาย กิตติศักดิ์   จิตต์เกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นาง พวงผกา   คุณาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นาง ธวิภารัศม์   ทองเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นางสาว นาถยา   แฝงเดโช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นางสาว อันนา   อ่อนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร   ดำรงรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางสาว สุวิมล   อิสระธนาชัยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา   ศรีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลนาเซร์   ฮายีสาเมาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นาย ศิริชัย   นามบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รองศาสตราจารย์ วิชิต   เรื่องแป้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา   เรืองแป้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นาย นิธิ   พลไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางสาว เนาวรัตน์   ตรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์   คนองเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นาย เกรียงศักดิ์   ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นาง จารุวรรณ   สุนทรเสณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย สมศักดิ์   เอี่ยมคงสี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาว ศิริขวัญ   ยิ่งเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาว รัชฎาพร   วงษ์โสพนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาว ศศิเพ็ญ   เอนกสุวรรณกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย ณรงค์ศักดิ์   พุดเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย ครรชิต   มาระโภชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย ปริญญา   มีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาง จันทรัสม์   ฉ่ำสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล   วิริยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย ภานุวัฒน์   ธัมมิกนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาง วันเพ็ญ   บัวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย ธานินทร์   ปัญญาวัฒนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย ไชยะ   เทพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย เทพนคร   ทาคง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย วชิรพงศ์   มณีนันทิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาว สุชาดา   ทับศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาง พิภัทรา   สิมะโรจนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงพร   ภู่ผะกา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาว วัชรี   ปั้นนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาว สุรสา   จันทนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาว สุรสา   จันทนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาว พจนีย์   เชื้อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รองศาสตราจารย์ ถาวร   ฉิมเลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์   เผือกนำผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร   มินวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นาย ชัชวาลย์   มากสินธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว ศศิร์กร   อิศรางกูร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นาย พิชัย   เหล่าศรีวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว หทัยทิพย์   จินดาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว ภรภัทร   วงษ์สกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นาง สิริพรรณ   แซ่ฉิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ สุณิสา   อิ่มเอิบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว จงจิตต์   ศรีกระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว พรพิมล   ฉายแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว ดวงกมล   เผ่าเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นาย พนมกร   สุรัตนเมธากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว สิริลักษณ์   เจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว เบญจวรรณ   หวานเสนาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว กฤติยาภรณ์   คุณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว อรสา   อ่อนถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว หฤทัย   อนุสสรราชกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว วราลี   ถนอมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว นภัส   ศรีเจริญประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว ญาณิศา   บุญพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นางสาว รัชสุภา   การักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นางสาว สิริลักษณ์   คนฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นางสาว นราทิพย์   ทองไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นาย ชัยวุฒิ   โกเมศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์ นันทะ   บุตรน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุจิตร์ พระเมือง   งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาว สุดาทิพย์   เกษจ้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นางสาว กุลชยา   แว่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นางสาว กนิษฐา   อินธิชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นาย มานะศักดิ์   หงษ์คำชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นาง สิริกัลยา   สุขขี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นาย พิศาล   สุขขี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นางสาว ทิพย์มณี   ขุนฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาว อุบลทิพย์   ทองชั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาว สาวิตรี   ทองหนู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นาง รอบีอ๊ะ   ขุนทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐมน   เสมือนคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาว จิรนัย   หอยแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาว เกสรา   โกศิลญวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาว เสาวณี   ทับเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นาย อิสระ   ทองสามสี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นาย พินิจ   ดำรงเลาหพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาว กัลยา   ชนะภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารมณ์   อุตภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นาย ยุทธภูมิ   ภู่ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ เทื้อน   ทองแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ พูลศิริ   วัจนะภูมิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาว กัลยา   ชนะภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นาย ฤทธิไกร   ตุลวรรธนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาว กิ่งกาญจน์   ทองงอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นาย เอกชัย   จากศรีพรหม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาว ประพิณ   ทักษิณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาว ศิโรรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาว สุทธิรักษ์   ผลไม้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร   สุวรรณเกษม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นาง เบ็ญจา   เตากล่ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์   เชษฐภักดีจิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาย   จิโรจน์กุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นาง ศรีสุดา   วงศ์วิเศษกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาว ธิดารัตน์   ตันนิรัตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาว นิศานาถ   มั่งศิิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นาง พัชรา   ยุระเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว นิภาวรรณ   ธาราศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นาย ธนภัทร   ยุระเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นาย จำรัส   นิมสำราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว อุบลรัตน์   รุยันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว กฤษณา   อารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว บงกช   พุทธวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นาย พิบูล   พูม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว ปาริฉัตร์   จันทร์นวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว ชุลีกร   แม้นกลิ่นเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว รัตน์วดี   เฮงสุพัฒนโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นาย กาญจน์มนัส   หมื่นสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว วิลาวรรณ   อรุณเชิดสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว สุวิมล   เทพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว ศรารัตน์   ศราภัยวานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว ราศีรัตน์   เกตุพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว พรทิพย์   เรืองปราชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว ณัฐชา   วัฒนประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นาย ฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นาย ชนมภัทร   โตระสะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว สาวิตรี   ศรีคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว พรพิมล   เรืองปราชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว สุธากร   วสุโภคิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว อัญชา   แดงทองดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว เปรมวดี   คฤหเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ   กอบัวแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว ตวงพร   เซอร์ประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นาย ธวัช   พุ่มดารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว ภิญญาลักษณ์   ปวรกรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว โชติกา   เขียนนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นาย สนธยา   เจริญศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว วนัสนาฏ   ประพาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว นภาพร ยิ่งหาญ   ยิ่งหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นาย ธนัตถา กรพิทักษ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ระพินทร์   โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาภรณ์   สันพนวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นาง นิศานาจ   โสภาพล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นาง เสาวลักษณ์   ภูสมสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นาง ปรียาพรรณ   ละอองนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาว รติรส   พิพิธภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นาย ปรีดี   ทุมเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาว กุสุมา   ศักดิ์ศินานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา   ปัณฑวังกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นาง ดรุณี   วงค์สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นาย รังสรรค์   วงค์สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นาง สุภาวดี   นนทพจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาว รัชนิกร   วรรณสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาว รัชนิกร   วรรณสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นาง เตือนใจ   บรรเจิดกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาย จิณณวัฒน์   สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาย ประจักร์   รอดอาวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป   แก้วเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนุพันธุ์   กุศลสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาย สมบูรณ์   นิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาย ประสพ   ยลสิริธัม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาง กาญจนา   ยลสิริธัม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาย อนุวัฒน์   แสงอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาย เอกสิทธิ์   สิทธิสมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาย ชัยวัฒน์   ยิ้มช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นางสาว จุฑามาศ   กระจ่างศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นาย ศุภชัย   ดำคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์   ทองแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมทรง   นุ่มนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นางสาว สุนทรี   แซ่บ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นางสาว วิชุดา   โพธิ์เพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา   วงษ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินทร์   วะสันนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มศักดิ์   ยีมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพิน   สมคำพี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภวัต   มิสดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นาย เกษม   บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ สุภาคย์   ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเกียรติ   ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศรี   อัศวศรีพงษ์ธร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นาง สันทนา   วิจิตรเนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นาง สายพิณ   ม่วงนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาว พรทิพย์   เทิดบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาว สุพรรณา   พราวแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นาง ภัทราวรรณ   ธัญธนาพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นาย น้ำฝน   แสงอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาย ภาคย์   พราหณ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาว กนกเรขา   เผือกประคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาว ปัทมาพร   ยอดสันติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาง นิภา   ไพโรจน์จิรกาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาว พูนศิริ   ทิพย์เนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาย นพพล   มิ่งเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาว เกศินี   มรนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาง ปิยะนาถ   บุญมีพิพิธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาว นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์   ยั่งยืนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาย วัชรกัญจน์   หอทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาง ปิยวรรณ คุสินธุ์   ยั่งยืนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาง นงลักษณ์   พหุพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี   งามสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล   สมทรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาย ทวี   นวมนิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาง รัตนา   เสียงสนั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาย ชนสิทธิ์   สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาว สุกุมา   อ่วมเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาย สวัสดิ์   อุราฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี   คอนจอหอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ ปิยะแสง   จันทรวงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางสาว สุนันทา   พรนิมิตร มหาวิทยาลัยสยาม
รองศาสตราจารย์ อมรชัย ตันติเมธ   - มหาวิทยาลัยสยาม
นาย สนธิญาณ   รักษาภักดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นาย สัมฤทธิ์   เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นาย สัมฤทธิ์   เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นาย สัมฤทธิ์   เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นาย รัฏฐพล   กรธีระธาดา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นาง พัชรียา   สาธิตพรกุล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
นาย สุทธิชัย   ภิญโญภาวศุทธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว สุภารัตน์   เมืองโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทรา   โพธิ์พ่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว ชลธิชา   ศิริลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว นวรัตน   นิลดับแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย สันติ   เกษมวัฒนปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย สนธยา   มั่นหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนา   เหมวงษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร   สนองอุทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งฤดี   อภิวัฒนศร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย บรรทม   น่วมศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย สุรยุท   เพ็ชรพลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรสร   ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย มาโนช   บุญทองเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาง วรภรณ์   ศรีกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริยา   สุอังคะวาทิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว นิรชา   เวหากิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว อรณิชชา   เจ้ยชูผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทุมทอง   ไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว วรรณชนก   สุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว สุจิตตา   ราตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว โชติกา   อรุณลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว สายสุณีย์   ซื่อตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย สุวัฒน์   พื้นผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย อุรวิศ   ตั้งกิจวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาง ปัทมา   วิชิตะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาง ดารณี   คงเอียด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาง ศิรินันท์   ตรีมงคลทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งอรุณ   รังรองรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาง อุไร   จุ้ยกำจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย อติ   เรียงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว ศรีวรินทร์   เลิศวิลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย จรัญ   ลิขิตรัตนพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี
นางสาว นิตยา   พุทธธรรมรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี
นาย ธรรมมา   เจียรธราวานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
นางสาว น้ำฝน   ใจดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณวิมล   นิลเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
นางสาว ธัญณัฐ   คำศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาย ธีรศักดิ์   หนูเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
รองศาสตราจารย์ พัชรี   มินระวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว สมัย   ศรัทธาพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาง จิตต์ผจง   สุขะตุงคะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาย วิทยา   เจียมธีระนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว กุลธิดา   มะลิซ้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาง รัตนาภรณ์   ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว ทิพวรรณ   เรียนรังษี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว สุพัตรา   ช่วยนุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาง ณชภัทร   พิชญมหุตม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว สุภาวดี   มีนาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว สุวนีย์   กุลกรินีธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว เฉลียว   บุตรวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว ละอองศรี   เหนี่ยงแจ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาง สิริวรรณ   ฉัตรเฉลิมกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว ภรภัสสรณ์   ไตรพรชนิตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว พิมพ์ขวัญ   พันธ์น้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาย สุทธิรักส์   ศุขเขษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว อุไรวรรณ   ชาญชลยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาง วนิดา   ชุติมากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาย วสันต์   รัตนากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาย สุรินทร์   พรหมนุรักษ์กิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว สุพัตรา   แป้นเพชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว นฤมล   อภัยพลชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว ประติมา   ทองอำไพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว จุฬารัตน์   ศรีกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว ญาดา   ชอบทำดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว ทยาวดี   คำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว ปิยะภรณ์   บุญช่วยรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นาย อรรถพงศ์   ศรีตะลาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว ฉลอม   สิมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
นางสาว วีณัฐกานต์   รัตนธีรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นาง สุมิตตา   ทนงศักดิ์วิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาว ขนิษฐา   อรรถมานะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาว จรรยาวรรณ   จรรยาธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาว ภาวดี   บุญรอดอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นาย สมชาย   สุพิสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาว มธุรส   ชาวไร่ปราณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นาย อัมรัตน์   โกมลมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
นาง จตุพร   อรุณกมลศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
นาย กฤษณะ   นาวารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาว นิภาพร   คังคะวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาว สรัลรัตน์   พ่วงบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาว ศิริจันทร์   ตาใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาว ศศิวิมล   ธนะมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นาง ณัฐนันท์   ศศิวัฒน์ชุติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาว ปฐมาภรณ์   ทิลารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นาย ธนะวัฒน์   ชนะวรรโณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาว พรสิณี   ดาราพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นาย สรรลาภ   สงวนดีกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรศาสตร์บางพระ จังหวัดชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา   ขาวเหลือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาว เจนจิรา   งามมานะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาย วรวุฒิ   บุญกล่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาว วาสนา   สังข์โพะิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาว ฉัตรฤดี   สุบรรณ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาว พรพิไล   เติมสินสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาง สรัณยา   มังคละคุปต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาย สมชาย   เหลืองสด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์ บุษรา   สร้อยระย้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงแข   สุขโข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาว ชุติมณฑน์   นันทารียะวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาง จุฬาภรณ์   ตันติประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาว ดวงนภา   วรเดชานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์ บุษรา   สร้อยระย้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาย อดิศักดิ์   ดีสมุทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาว อทัยการณ์   จันเสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขจิตร   ตั้งเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาง จรรยา   ยิ่งยวด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาง ณิชกมล   ยมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาง ทัศนีย์   วงศ์แตง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นาง ทัศนีย์   วงศ์แตง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี   ประวิชพราหมณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาว กนกอร   อรุณทวีรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธรรม   พรเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราลี   ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
นาย ศุภศิษฏ์   เร่งมีศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี   ประวิชพราหมณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรญา   เชตุพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรญา   เชตุพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภาพรรณ   ยุเหล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นาย ไพรัช   ปุญญาเจิริญนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นางสาว สมใจ   แซ่ภู่่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทืองทิพย์   โรจนวิภาต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
นาย วิชัย   โกศัลวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
นาย สมศักดิ์   นุ่มอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นาย สุวรรณ   ประทีป ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นางสาว สุจรรยา   จัตุพักตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นางสาว กฤตินี   ตรงสิทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นาย พาสน์   ทีฆทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นาย เมธิชญญ์   ปรัชญ์ชญางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว มาริษา   เทศปลื้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว อรอนงค์   สุวรรณโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นาย กุลพัทธ์   กุลชาติดิลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นาย สมชาติ   รุกขพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว สุภารัตน์   ฤกษ์อรุณทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นาย บวร   เครือรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว หฤทัย   สมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว ภิรินดา   ทรัพย์แสนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว วาสุกาญจน์   งามโฉม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นาย นเรศ   สิงห์ครามเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว อุมาพร   อิสระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว ชญาน์นันท์   ชูราศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว เพ็ญนภา   รอดธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว พรพิมล   ศักดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว กัณฐิกา   จันทนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นาย พสิิษฐ์   นิติวรคุณาพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นาย สุพงศ์   โห้ถนอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นาง วราภรณ์   กลิ่นบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นางสาว กนกอร   หัสโรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นาย อำนวย   บุญรัตนไมตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นาง สุวัจนา   หนูในน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
นางสาว ธนิชชา   ชัยชัชวาลประทีป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีรัตน์   ดวงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนงค์   นุกูลคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นาย สุเทพ   ทองมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ   บัวเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นางสาว มัทนา   จุลเสวก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงจันทร์   ขัดสีทะลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช   พรหมวีระไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชุมพร   ชัยศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมิตรา   สุปินราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
นาง จันทร์เพ็ญ   สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
นางสาว อรสา   ธรรมสรางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซินเนีย   รัติภัทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา   คุรุวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ   สง่าจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
นางสาว อาภรณ์   นากุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
นางสาว ธยา   ภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาว วีรวรรณ   อำภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาว กาญจนา   คูนิอาจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาว ปิยะวรรณ   แซ่ตั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นาง ปาลิตา   เอกอุรุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นาง วิไลพร   ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาว นลินรัตน์   คลังธารชูสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นาง ทรงนคร   การนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
นาย เสริมศักดิ์   สัญญาโณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
นาย วราวุฒิ   ดวงศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
รองศาสตราจารย์ จารุยา   ขอพลอยกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยืนยง   วาณิชย์ปกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นางสาว มนต์ธิณี   ดุลย์เภรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นาย เมธา   สุธีรโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นางสาว อาทิตยา   เข็มแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นาย นิกร   ศรีนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นาง ชุดาภัค   เดชพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นางสาว ชดาษา   เนินพลกรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นางสาว สุกานดา   กลิ่นขจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
นางสาว นวลปรางค์   แจบไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
นางสาว กิตติมา   ทางนะที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวน์ริตาร์   อินทรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
นาย สุพจน์   อภิรักษ์ธารา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
นาย อิทธิกร   นวลเพ็ญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นาง จันทิมา   พรหมเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นาง บุษบา   นครินทร์สาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นางสาว วาสนา   สกุลโพน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นางสาว อนงค์ลักษณ์   สัตถาผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นาง นิศาชล   ฤาแก้วมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นางสาว อนงค์วรรณ   อุประดิษฐ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
นางสาว จิรนันท์   บุพพัณหสมัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
นาง สงบลักษณ์   เจริญผล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นาย ณรัช   เจริญศิลป์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นางสาว ฐิติมา   มีช้าง วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร   สุคนเขตร์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นาง อิญพิศชญาจ์   สอาดเจริญ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นางสาว สุนิสา   จันทร์เลขา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นาง ประไพพรรณ   ปราณี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นางสาว อุไรวรรณ   ชินพงษ์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นาง สาธิกา   คงแสง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นาย พันเอกทองคำ   ชุมพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นาย วิโรจน์   อรุณแจ้ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิงขัติยาพร   คำอาจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นาง ศุวัชรีย์   งูพิมาย โรงเรียนนายเรืออากาศ
รองศาสตราจารย์ โสภณ   สิริสาลี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
นาง กฤติกา   ชุมพลบัญชร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รองศาสตราจารย์ ปริยนันทน์   จารุจินดา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ กิจจา   สุวรรณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
นาง สมพิศ   พรหมเดช วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นางสาว องค์อร   ประจันเขตต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นางสาว กัลยา   ไผ่เกาะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นางสาว อภิญญา   อินทรรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นางสาว วีณา   ชิยางคบุตร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นาย บำรุง   บำรุงญาติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นาง อมราภรณ์   หมีปาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นาง สุขภินุช   สังฆสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นาง จิรารัตน์   จีนวัฒนะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นาง เบญจวรรณ   วงศ์ปราชญ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นางสาว สุพัตรา วัชรเกตุ   สุพัตรา วัชรเกตุ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีชัย   สีเจริญ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ฆัมพร   เกษโกมล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
นางสาว กัญญ์ฐิตา   ศรีภา วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
นางสาว ปัทมา   ทองสม สถาบันพระบรมราชชนก
นางสาว มยุรี   ศรีอุดร สถาบันพระบรมราชชนก
นางสาว เบญจวรรณ   ทิมสุวรรณ สถาบันพระบรมราชชนก
นางสาว กรกนก   ลัธธนันท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
นาง อวยพร   สุทธิสนธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
นาง จันทร์เพ็ญ   นิลวัชรมณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
นาง ปรียาวรรณ   วิบูลย์วงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
นาง จิตรา   สุขเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
นาง กัลยา   งามวงษ์วาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
นาง ณัฏฐา   วรรธนะวิโรจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
นาง นางแสงเดือน   จักรพันธุ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
นาง สุภาภรณ์   อุดมลักษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นาง สุภาภรณ์   อุดมลักษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นางสาว นิจวรรณ   วีรวัฒโนดม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นางสาว เพ็ญศรี   รอดพรหม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นาง พิมพรรณ   รัตนโกมล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นาง สมทรง   มณีรอด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นางสาว ปริญดา   ศรีธราพิพัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นางสาว นภัทร   เตี๋ยอนุกูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นางสาว มณี   ดีประสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตวีร์พร   แป้นแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
นาง ยุพดี   สมบูรณสิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาง ยุพดี   สมบูรณสิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาง พัชริจิตร์   สุคนธพันธฺ์ุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาง ศิริพร   โอภาสวัตชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาง กนกอร   ศรีสมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาง วัลภา   เิ่พิ่มอัจฉริยะวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นางสาว วรรณี   ตปนียากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาย พิศิษฐ์   พลธนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาง ดวงเนตร   ธรรมกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาง มาสริน   ศกุลปักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นางสาว ทรงเสลา   นาถจำนง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นางสาว ปัทมา   ผ่องศิริ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาง บังอร   ศิริสกุลไพศาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นาง ดวงเนตร   ธรรมกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
นางสาว ปิยธิดา   จุลละปีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นางสาว จิตอารี   ชาติมนตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นางสาว กรรณิการ์   กองบุญเกิด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นางสาว ณัฐนิชา   คำปาละ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นางสาว กนกอร   กองนาค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นาง ดรุณี   ศุภมณ๊ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นาง สมจิตร   สิทธิวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นาง รุ่งกาญจน์   วุฒิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นางสาว มณินทร   จิราภัคภิญโญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นาง จุฑาทิพย์   ศิรินภาดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นางสาว อุดมลักษณ์   การญจนรังสิชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นาง จงกลณี   ตุ้ยเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นาง กมลรัตน์   เทอร์เนอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นาง ลออวรรณ   อึ้งสกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นาง สุชาฏา   คล้ายมณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ จิราพร   วัฒนศรีสิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
นาย ปิ่นนเรศ   กาศอุดม วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
นางสาว จารุวรรณ   รังสิยานนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร   วงษ์ศรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงแก้ว   สาระโภค วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
นาง ทัศนีย์   เกริกกุลธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นางสาว ประกริต   รัชวัตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นางสาว สุนีย์รัตน์   บุญศิลป์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นาง เมธิณี   เกตวาธิมาตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นางสาว กุลธิดา   พานิชกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นาง ปานทิพย์   ปูรณานนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นาย ภูวสิทธิ์   สิงห์ประไพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นาย ศักดิ์มงคล   เชื้อทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นาง มัณฑนา   มณีโชติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นางสาว สมจิตต์   สินธุชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นาย จักรกฤษณ์   ลูกอินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
นางสาว สุขุมาล   แสนพวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
นางสาว อติพร   ทองหล่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
นางสาว ภาวินี   เสาะสืบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
นางสาว ศรินยา   พลสิงห์ชาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
นางสาว อรนุช   ประดับทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
นางสาว จุรีพร   ศรีสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
นาง ศศิธร   วิโสรัมย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
นาง ศิริ   วัฒนธีรางกูร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
นาง เบญจวรรณ   ถนอมชยธวัช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
นาย สมพงศ์   เพ็ชรบริสุทธิ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
นาง เบญจวรรณ   ถนอมชยธวัช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
นาง เบญจวรรณ   ถนอมชยธวัช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
นาย ภรต   โทนแก้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
นางสาว สุดารัตน์   หงวนเสงี่ยม วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นาง เดือนเพ็ญ   ขาวประไพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นาย อภิชาติ   สวนศิลป์พงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นางสาว รณิดา   สมิตานนท์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดือนทิพย์   เขษมโอภาส สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว ศุภนิตย์   สุดวิไล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นาง มณฑา   เพ็ชรละออ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว ศิริพร   เนียมเจียม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นาง อัญชลี   จุลินรักษ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุณยุพา   รอยกุลเจริญ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว หม่อมหลวง สมจินดา   ชมพูนุท สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว อัมพวัน   ดีพัฒชนะ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นาง กรรณิกา   หวังพัฒน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว อาวีมาศ   เครือมาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นาย วิโชค   มณีสงค์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว ลาวัลย์   แหวนพิรอด สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว อริยา   บดีธร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา   สมบัติแก้ว สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นาง วิไลพร   สิงหถนัดกิจ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นาง ธัญลักษณ์   บรรลิขิตกุล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว อรสา   สุทธิไสย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นาง เจียมจิตต์   แพโลหะ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศรินทร์   ศรีสง่า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว ปณิอาภา   สะอาด สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว กุลธิดา   เกตุแก้ว สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพิไล   ทองไพบูลย์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุหงา   ตโนภาส สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว ไพรินทร์   พัสดุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นาง สุรีย์   ตันชัชวาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีย์   นฤมิตเลิศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดประนอม   สมันตเวคิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว ขนิษฐา   ภูมิ์พิพัฒน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร   เจริญวุฒิพงศ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา   พุทธิขันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
นางสาว อุษาภรณ์   บุญเรือง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา   ประเสริฐยิ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว สุชาดา   บุญเรือง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง สุนันทา   พันธุกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง รัชดา   ขำครุธ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง รัชดา   ขำครุธ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง ขวัญใจ   พิมพิมล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย วิฑูรย์   พูนสวัสดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง ฉัตรฤทัย   บูรณากาญจน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย แผน   เอกจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย รุจน์   ถวัลย์อรรณพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย ธนา   น้ำค้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง อินทิรา   พงษ์นาค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย สุรชาติ   นุกูลธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง พรอุษา   แก้วสว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง สิริลักษณ์   ดุริยประณีต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว ธนพัต   ธรรมเจริญพงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง ภัณฑิรา   กอบศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง ธันยพร   ประคองศรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว ผ่องพรรณ   เมตตา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย ปรีชา   ชวลิตสาโรจน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย ทวีศักดิ์   วีระพงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย วิทวัฒน์   มาทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว สุวิมล   บัวงาม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย วราวุธ   ศิลาพันธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย บุญเลิศ   กร่างสะอาด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย นาวี   สาสงเคราะห์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง ทิพวรรณ์   เพชร์ดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง วรรณา   แก้วกว้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว รัชนี   โป๊ฟ้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว สมประสงค์   พ่วงพรหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว กิ่งดาว   ภู่ระหงษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว สุวิภา   สุวรรโณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว พนิดา   บุญทองขาว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว สุวรรณี   จุสมใจ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว วัลลภา   สำราญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว สกลสุภา   สระทองหน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว ศุภักษร   ใจมั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว สุพจี   สุภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง กัญญา   ทองมั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว ดวงกมล   บางชวด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว ดวงกมล   บางชวด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว ร่มฉัตร   รุ่งกำจัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย เลิศภพ   พวงมาลี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย ชนัย   วรรณะลี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย นิวัฒน์   สุขประเสริฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง นพวรรณ   รุจิภักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย สิริชัยชาญ   ฟักจำรูญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย โพธิพันธ์   พานิช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาง ชินัดดา   พานิช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย ธวัช   เติมญวน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว อทิตยา   ล้อมวงษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย ศิริพงษ์   คุ้มโห้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาย ปิยะ   สุวรรณปักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาว กัญญา   เกียรติบุตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว กัญญา   เกียรติบุตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว เกสสุนี   ทวีแก้ว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นาย วิทยา   อินทร์พงษ์พันธุ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นาย ฉัตราวุธ   สุขเฉลิม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว เพียงธาร   เอกบุศย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว วัชรา   มอและ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว จริยา   โอ๊ะดำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นาง สุนุีย์   นาคเงิน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว รัชนีวรรณ   จีนธรรม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว ภัสสรา   เบ๊ะกี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว กนกวรรณ   ทับทอง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
นางสาว อรวรรณ   อุทัยมณีรัตน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
นาย จงรัก   เขี้ยวแก้ว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นางสาว เกศณิชชา   อาษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิโลบล   สัตยานุมัฏฐ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวิภา   กองแสง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นาง ศิริพร   มยะกุล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นาง ศรีวรรณ   เสนพงษ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นาง รัตนา   อนันต์ชื่น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นาง ศุปรีญา   สิทธิกุล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นาย ณัฐกร   หงส์เจริญกุล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นาย สมรรถชัย   คันธมาทน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นาย สมควร   กองจินดา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หาญปกรณ์   หลอดเงิน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
นาง อรวรรณ์   ทองดีเจริญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติญา   จงมีเสร็จ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
นาย สุวชัย   ฤทธิโสม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
นางสาว อัมพร   กรุดวงษ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นาย สุขเกษม   อัศวะไพฑูรย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นาย อนุวัฒน์   ละดาวัลย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นาย วรพงษ์   บุญจ้อย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นางสาว นภัสวัลย์   อินทโชติ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นาย พงษ์พัฒน์   บุญศรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นาย วรพจน์   บุญจ้อย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นาย กฤษณะ   อดใจ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นาย ทนงศักดิ์   เวชกามา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นาย อธิวัฒน์   ดอกไม้ขาว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นาย เริ่ม   มณีธรรม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นางสาว ชนิตา   ไกรเพชร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นางสาว อาทิตยา   ดวงจันทร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นางสาว นวเนตร   สังข์สมบูรณ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นาย วัชรินทร์   ถนัดไร่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นาง ชวนชม   อาษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นาง ณัฐกฤตา   งามมีฤทธิ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นางสาว ปริฉัตร   ยิ้มพงษ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นาย ภาณุ   ปัณฑุกำพล มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นาง ณัฐกาญจน์   สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาว วิภาวดี   คูณวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาว กมลทิพย์   เหมือนสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาว ปณิตนันท์   ปานพลอย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นาย ศรันย์   นาคถนอม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นาย สันติ   เติมผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาว บุษบา   อู่อรุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาว อชิรญาน์   สุทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาว พัทธ์ธีรา   จิรอุดมสาโรจน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาว ณัฐชฎา   พิมพาภรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นาย ภณสิทธิ์   อ้นยะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นาย ธาวิน   เกษรสังข์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาว กาญจนา   วรรณยศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาว สุรีย์   มาเกิด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว ดาริณี   เกิดผลเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นาย กานต์   วัฒนประทีป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว โกสุมภ์   จันทร์แสงกระจ่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว จุฑามาศ   นาคน้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว สุนิสา   สายอุปราช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว กุลปวีณ์   สมานทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์   ดวงเดือน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นาง สิริวรรณ์   รัตนราษี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว ศิริเพ็ญ   จันทร์นิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นาง ประภาศรี   บิดาศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว กัญณัฏฐ์   สุริยันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นาย ชานนท์   คันธฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว จิตรลดา   ราเหม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นาง สุรนิตย์   ครุฑธานุช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นาย บุญชอบ   พุ่มไพจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว กัลยาณี   แพงทุย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว วรดา   นาคเกษม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว บุณยนุช   สุขทาพจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว กมลทิพย์   ปาดศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว พลอยไพลิน   ชัยมาส วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นาย พลกฤช   ตันติญานุกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว ชนิดา   สุวรรณจูฑะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว พีรพร   เมธาวิกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว กุลฑีรา   ดอกพุทธา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว พิมพ์ผกา   ใจมุข วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว สุวรรณา   ฤกษะสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นางสาว อุไรพรรณ์   ฤกษ์โสธร สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว สุภาพร   แสนแอ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว วิจิตรา   ฆะวีวงษ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว รจนา   มีชูเกตุ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว กรรรณิการ์   สายยา สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว อัมรา   เทียมเกตุ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว นันธิพัฒน์   เหมหาชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นาย รักเกียรติ   โรจน์กัญญาพร สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นาย อัษฎาวุธ   ขันโต สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นาย ทรงภูมิ   บุญเนตร สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นาย วิทยากร   เสนาจิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว ยุพิน   เจียมรัตนศรี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว ศรีลดา   ขวัญยืน สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว ยุพา   รักเหลือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว วัลลภา   อาจแหย้ม สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นาย เอกทัศน์   เอกคม สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นาย ธวัชชัย   อาจมาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว ลัดดา   มณีแกม สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นางสาว ดารา   วันธนเวทย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาย ณัฐวุฒิ   ว่องทรัพย์ทวี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาย ณัฐวุฒิ   ว่องทรัพย์ทวี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาง จันทร์แรม   แซ่เตื้อง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาง โศภนา   พิชิตพรชัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา   ธนสถิตย์ สถาบันกันตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน   กิติวัฒน์ สถาบันกันตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ   พันธุ์พิพัฒน์ สถาบันกันตนา
นางสาว พีรดา   ทัพสายฟ้า สถาบันกันตนา
นาย วรวุฒิ   ทัดบรรทม สถาบันกันตนา

รวมผู้ลงทะเบียนจำนวน   1695   คน